sprejeti sklepi 14 seje občinskega sveta

datum: 20.02.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 30.01.2012

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

14. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 9. februarja 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 13. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje;

1. Statut Občine Ajdovščina – 1. obravnava
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 – 2. obravnava;
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 – 2. obravnava;
3. Odlok o spremembi odloka o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina– hitri postopek;
4. Dokapitalizacija KSD d.o.o. Ajdovščina s stvarnim in denarnim vložkom;
5. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2012;
6. Letni izvedbeni program kulture za leto 2012;
7. Sklep o potrditvi DIIP - Objekt ob Taborniškem domu na Kovku in sklep o pooblastilu za pripravo končnega besedila DIIP;
8. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina in terminski plan sej občinskega sveta za leto 2012;
9. Informacije in pobude;
10. Sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina o izobešanju evropskih zastav v Občini Ajdovščina.

V skladu s 75. b členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina je amandmaje k Odloku o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 ter Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013, možno vložiti do 02.02.2012. Amandma lahko vložijo svetniki, predlagatelji ali župan. Na sami seji lahko amandma predlaga najmanj četrtina prisotnih svetnikov ali predlagatelj.
Amandmaji, ki bodo prispeli do 02.02.2012, bodo svetnikom posredovani do 04.02.2012.
Amandmaji z obrazložitvijo morajo biti posredovani v pisni obliki. Amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja, kar pomeni, da mora amandma točno navajati proračunsko postavko, iz katere se sredstva zagotavljajo ter za kaj se namenjajo. Amandmaje, ki ne bodo zagotavljali proračunskega ravnovesja, bo župan iz razprave in odločanja umaknil.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni: k 6. točki - Detajl d.o.o., Marko Lavrenčič