22. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.06.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 1. julija 2021, v dvorani v Črničah.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 21. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne seje, odgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina - II. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za gospodarstvo 

4. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka – II. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

5. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

6. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

7. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Otroškega vrtca Ajdovščina;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za finance in premoženjske zadeve

8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Otroški vrtec Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Pilonova galerija Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda - Zdravstveni dom Ajdovščina.

 

V kolikor pri točki 5. (Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami) po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni: K 6. in 7. točki – ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina