21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.05.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala virtualno, v torek, 25. 5. 2021, ob 15.30.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo: Odgovori na vprašanja svetnikov - dodatno

2. Informacije in pobude;

3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021;

Dodatno gradivo: 

Popravek rebalansa proračuna 

Mnenje odborov in komisije 

4.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina – I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za okolje 

5.      Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka – I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II – seznanitev;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za okolje 

7.     Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2020;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za gospodarstvo

8.    Cenik komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          zbiranja komunalnih odpadkov;

-          odvoza odpadnih sveč;

-          vzdrževanja javnih površin;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za gospodarstvo

9.    Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

10.  Sklep o spremembi območja izvajanja pomoči na domu izvajalca DSO Ajdovščina;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

11.   Sklep – soglasje k redni delovni uspešnosti pomočnice direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Ajdovščina;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve 

12.   Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za okolje  Dodatno, dopolnjeno gradivo

13.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnatelja OŠ Col; 

Dodatna točka: 

14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - preverjanje sklica 6. in preverjanje sklica 7. korespondenčne seje. 

 

Rebalans proračuna pri točki 3 se na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina sprejme po hitrem postopku. 

V kolikor pri točkah 4. in 5. po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Dostop do gradiva:

Spletni naslov (URL) za dostop do gradiv je http://oblak.ajdovscina.si.

Dostop je urejen tudi s spletne strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si: z miško se postavite na sivo obarvan zavihek ORGANI OBČINE v zgornji menijski vrstici. Odpre se vam spustni seznam, na dnu je zeleno obarvana povezava: DOSTOP DO GRADIV Z GESLOMkliknite.

 

Menja pristojnih delovnih teles bodo posredovana kot dodatno gradivo, predvidoma do petka 21. 5. 2021.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

K . 6 točki – Viljem Fabčič, Studio 3 d. o. o., odgovorni vodja izdelave načrta

K . 7 in 8 točki - Juka Jejčič, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina

K . 9 točki – ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina