10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.12.2019
kategorija: Napovedi sej OS

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 19. decembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje ter potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 1. izredne seje in odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: mnenje odborov 

4.   a) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2020  – 1. obravnava;

      b) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2021 – 1. obravnava; 

Gradivo 

Dodatno gradivo: mnenje odborov in komisije 

5. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

6. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: mnenje Odbora za družbene zadeve 

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj – 1. obravnava;

8. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2020;

9. Sklep o dispoziciji pozidave Lokavec – Mizinska vas;

Dodatno gradivo: mnenje Odbora za urejanje prostora 

10. Končno poročilo o izvedbi poslovanja Krajevne skupnosti Ajdovščina v letu 2018;

11. Program dela Občinskega sveta občine Ajdovščina za leto 2020;

12. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo: mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.

 

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

Zapisnik 1. izredne seje ter manjkajoča mnenja odborov bodo posredovana naknadno.

Na ftp so dostopne naslednje informacije: DIIP 2020 Igrišče z umetno travo Ajdovščina in Informacija o preverjanju sklica 1. korespondenčne seje.

V kolikor pri točkah 3 do 7 po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r.,

župan

 

Vabljeni:

-          Predstavnik Nadzornega odbora k 10. točki