9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.10.2019
kategorija: Napovedi sej OS

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 7. novembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo - odgovori na vprašanja svetnikov 

2. Informacije in pobude;

3. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov – 2. obravnava;

4. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina – 1.obravnava;

5. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – 1.obravnava;

6. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Ajdovščina za leto 2018 in soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki

7. Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za ženske;

8. Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem - prodaja nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2;

9. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020-2024;

Dodatno gradivo - pripombe KS in odgovor OU

10. Novelacija Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017-2032;

Dodatno gradivo - pripombe KS in odgovor OU 

11. Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2032

Dodatno gradivo - pripombe KS in odgovor UO 

12. Sklep o odpisu dolga Sončne hiše d.o.o. Ajdovščina;

13. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2020;

14. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Na ftp so dostopne naslednje informacije: Akcijski načrt CPS

V kolikor pri 4. točki po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r.,

župan

 

Vabljeni:

-          Mag. Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina – k 6. in 7. točki

-          Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina – k  9., 10., in 11., točki

-          Alenka Močnik, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina – k 14. točki