4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 25.02.2019
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 7. marca, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;  Pojasnila v zvezi s sečnjo in izgranjo gozdnih vlak na cesti Lokavec - Predmeja

2. Informacije in pobude;

3. Poročilo PP Ajdovščina za območje občine Ajdovščina v letu 2018;

4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina v letu 2018;

5. Pravilnik o spremembah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

6. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici;

7. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod za socialno oskrbo Pristan);

8. Sklep o podaljšanju koncesije za zobozdravstvo;

9. Sklepa o potrditvi predloga spremembe občinske meje:

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Ajdovščina in Občino Vipava in

- Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Ajdovščina in Občino Komen;

10. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- odstop člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina in imenovanje novega člana

- odstop članice Nadzornega odbora občine Ajdovščina in imenovanje novega člana

- odstop članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

- odstop člana sveta zavoda - Zavoda za šport Ajdovščina

- odstop člana sveta zavoda – Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- imenovanje članov Odbora za finance in premoženjske zadeve

- imenovanje predsednika in člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

- imenovanje člana Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

- imenovanje predsednika Komisije za vloge in pobude občanov

- imenovanje članov Komisije za kmetijstvo

- imenovanje člana Odbora za družbene zadeve

- imenovanje članov Statutarno pravne komisije

- imenovanje predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občine Ajdovščina

Gradivo za sejo sveta je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Pri točki 5. Pravilnik o spremembah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina je predvidena prva obravnava akta. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Na ftp sta dostopni dve informaciji: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Občine Ajdovščina - poročilo; Novelacija DIIP Stolp 8, januar 2019.

Gradivo za točko 11. boste prejeli kasneje, kot dodatno gradivo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabiti:

- K točki 3: komandirja PP Ajdovščina Marka Terbovšek,

- K točki 4: vodjo Medobčinske uprave Tadeja Mori,

- K točki 7: direktorico DSO in direktorja Zavoda Pristan.