3. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.01.2019
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 31. januarja, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ter zapisnika in poročila o izvajanju sklepov2. redne seje; odgovori na vprašanja svetnikov 

2. Informacije in pobude

3. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019 – 1. obravnava;

4. Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina;

5. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019;

6. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019;

7. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018;

8. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

9. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

10. Sklepi o odvzemu in pridobitvi statusa javnega dobra;

11. Volitve in imenovanja:

- Nadzornega odbora Občine Ajdovščina

- predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska

- članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.

- pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d, Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Gradivo za sejo sveta je dostopno na ftp strežniku. Z 22. 1. 2019 bo možen vpogled gradiva na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Pri točki 3. je predvidena prva obravnava akta. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za točko 11. boste prejeli kasneje, kot dodatno gradivo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: k točki 5 – direktorica Ljudske univerze Ajdovščina