31. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.05.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 31. maja, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 30. redne seje;

2.    Potrditev mandata člana Občinskega sveta Občine Ajdovščina za preostanek mandatne dobe;

3.    Informacije in pobude;

4.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5.    Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

6.    Odlok o prometni ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini – 1. obravnava;

7.    Letno poročilo KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2017;

8.    Seznanitev s poročilom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

9.    Seznanitev s poročilom Doma starejših občanov Ajdovščina;

10.  Seznanitev s poročilom Centra za socialno delo Ajdovščina:

11.  Sklep o potrditvi cenika za prodajo na tržnicah in sejmiščih;

12.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

Gradivo za točko 2. vam bo posredovano naknadno.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pri točkah 5. in 6. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se na podlagi prve alineje prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni:

-  k točki 2. predsednica Občinske volilne komisije

-  k točki 7., 8., 9., 10. in 11. – direktorji zavodov