28. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 22.01.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 1. februarja 2018, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 27. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Strategija prilagajanja kmetijstva občine Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018 - 2021;

4. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina 1. obravnava;

6. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – 1. obravnava;

7. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – 1. obravnava;

8. Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ;

9. Sklep o spremembi trajanja koncesije za lekarniško dejavnost;

10. Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra;

11. Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2018;

12. Imenovanja:

- Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Col,

- Odstop člana Statutarno pravne komisije ter imenovanje novega člana, 

- Predlog kandidata zastopnika pacientovih pravic

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkami 5. - 7. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.