3. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 07.10.2015
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 3. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od torka, 6. oktobra 2015, do petka, 9. oktobra 2015.

Na podlagi 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) sklicujem

3. KORESPONDENČNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA

Predlagamo, da se Občina Ajdovščina priključi k Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (v nadaljevanju: medobčinska uprava), da bi se v okviru medobčinske uprave izvajale upravne in strokovne naloge na področjih občinske inšpekcije in občinskega redarstva. V tej zvezi 14. člen Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (Ur. List RS, št. 103/12) določa, da lahko k medobčinski upravi pristopijo nove občine na tak način, da na seji občinskega sveta sprejmejo o tem sklep in da s tem soglašajo vse občine ustanoviteljice.

Če bo Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel sklep o priključitvi, bodo na našo vlogo o priključitvi odločali občinski sveti občin ustanoviteljic medobčinske uprave in v kolikor se bodo vse občine s priključitvijo strinjale, bo stekel postopek za sprejem novega odloka o ustanovitvi medobčinske uprave.

Cilj Občine Ajdovščina je, da bi sprejeli novi odlok o ustanovitvi medobčinske uprave do 31.12.2015, kar je izvedljivo pod pogojem, da občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo sklepe o priključitvi Občine Ajdovščina v oktobru ali začetku novembra 2015. Priključitev na dan 01.01.2016 je smiselna predvsem zato, ker je to prvi dan poslovnega oz. proračunskega leta.

Glede na navedeno sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

1. SKLEP o pristopu Občine Ajdovščina k skupni občinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava

Predlog sklepa z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom je v prilogi. V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015). Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 23 svetnikov, od tega jih je 23 soglašalo s sklicem korespondenčne seje.

Glasovanje o predlaganem sklepu, poslanem po elektronski pošti, bo potekalo od torka 06.10.2015 do petka 09.10.2015 do 10. ure. Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor ali za predlagani sklep glasujete ZA ali PROTI. Glas lahko oddate po e-pošti na naslov mojca.ferjancic@ajdovscina.si , lahko pa svoj glas oddate tudi telefonsko na št. (05) 365 91 11. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN