2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 24.07.2015
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin sklicuje 2. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala od petka, 24. julija 2015 do ponedeljka, 27. maja 2015.

Na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) sklicujem

2. KORESPONDENČNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA

Ministrstvo za zdravje je dne 10.7.2015 objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015. Na razpis je mogoče prijaviti nakup prenosnih urgentnih ultrazvokov za Nujno medicinsko pomoč. Rok za prijavo na razpis je 30.7.2015.

Na razpis je smiselno kandidirati, saj naš Zdravstveni doma Ajdovščina prenosni urgentni ultrazvok potrebuje. Po razpisu smo upravičeni do 80% sofinanciranja upravičenih stroškov investicije. Prijavi je potrebno priložiti DIIP za predmetno investicijo in sklep, da je bil DIIP potrjen – vsebina sklepa št. 1. Občina Ajdovščina naložbe nima vključene v proračunu in v NRP za leto 2015. Po razpisu je dovolj, da vlagatelj priloži izjavo, iz katere je razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstila v svoj Načrt razvojnih programov. Zahtevana izjava je vsebina sklepa št. 2.  

Glede na to, da v mesecu juliju in avgustu ni predvidene redne seje in da do roka za prijavo na razpis ni mogoče sprejeti predlaganih sklepov v postopku redne seje, sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

1. SKLEP O POTRDITVI DIIP – NAKUP PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA V ZD AJDOVŠČINA

2. IZJAVA O NAMERAVANI UVRSTITVI INVESTICIJE V NRP ZA LETO 2015

Predlog sklepov z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom posredujemo v prilogi.

V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015). Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 24 svetnikov, od tega jih je 23 soglašalo s sklicem, 1 pa je glasoval proti sklicu korespondenčne seje.

Postopek izvedbe korespondenčne seje je opredeljen v 25. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015). Korespondenčna seja bo izvedena na naslednji način:

Glasovanje o predlaganih sklepih, poslanih po elektronski pošti, bo potekalo od petka 24.7.2015 do ponedeljka, 27.05.2015 do 12. ure. Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor ali za predlagani sklep glasujete ZA ali PROTI. Glas lahko oddate po e-pošti na naslov mojca.ferjancic@ajdovscina.si , lahko pa svoj glas oddate tudi telefonsko na št. (05) 365 91 11. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.

po pooblastilu št. 032-3/2014 z dne 11.11.2014

PODŽUPAN Mitja TRIPKOVIĆ