24. redna seja občinskega sveta

datum: 21.01.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   21.01.2013    

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)  

sklicujem  

24. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31.01.2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a    

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 22.  in 23. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 22.  in 23. redne seje;    

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 – 1. obravnava; Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 – 1. obravnava; Celotno gradivo 2013 in 2014;  

Popravki gradiva za proračun.

2.      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (2. obravnava);

3.      Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) – hitri postopek;

4.      Strategija za mlade v Občini Ajdovščina;

5.     Letni izvedbeni program kulture za leto 2013;

6.     Elaborat  o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb;

7.      Novelacija DIIP – Objekt ob taborniškem domu na Kovku;

8.      Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2012;

9.      Informacije in pobude. 

Dodatno.

10.  Vloga za finančno pomoč pri izvedbi projekta "70 let zbora Srečko Kosovel".                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

Pri 1. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa. Razlog za slednje je razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na katerem želimo kandidirati, pogoj za uspešno oddajo vloge pa je potrjen in usklajen proračun občine. Gradivo k 4.  in 6. točki bo posredovano naknadno, predvidoma v četrtek, 24.01.2013.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, l.r.  

 

Vabljeni:

- k 4. točki – Mladinski svet Ajdovščina, predsednica Helena Harej

- k 6. točki – Komunalno stanovanjska družba d.o.o., direktor mag. Egon Stopar