23. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 17.11.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 17. 11. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

23. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina – 1. obravnava;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina;

5. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009;

6. - razrešitev in imenovanje člana nadzornega odbora,
- razrešitev in imenovanje člana nadzornega odbora,
- imenovanje predstavnika mladih v svet Zavoda za šport Ajdovščina,
- soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina.

7. Premoženjsko pravne zadeve;

8. Razprava o izhodiščih proračuna za leto 2009 in 2010 in načrtu razvojnih programov.

Gradivo za točko 6. in 8. točko bo dostavljeno naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.