26. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo 26. februarja 2009 ob 15.30 uri.

datum: 16.02.2009
kategorija: Napovedi sej OS

Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

26. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. februarja 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6


PREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;
2. Odlok o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina – 1. obravnava;
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina – 1. obravnava
4. DIIP - širitev pokopališča Ajdovščina – 1. faza;
(priloga obsega 81MB, zato prenos lahko traja več časa)
5. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Dobravlje;
6. Soglasje k imenovanju direktorja LK;
7.
Premioženjsko pravne zadeve.

Gradivo za 5. in 6. točko bo posredovano naknadno.
Prilagamo CD s kompletno vsebino gradiva za sejo sveta zaradi obsežnosti priloge k 4. točki - pokopališče Ajdovščina.Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.Vabljeni:
- Styria d.o.o.; g. Mišič, Cankarjeva 6/e, 2000 Maribor; k 4. točki
- KSD d.o.o., Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina; k 4. točki