26. seja občinskega sveta bo v četrtek, 30. junija 2005 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina

datum: 22.06.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 069-1/02
Datum: 20.5.2005


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA OBČINE AJDOVŠČINA


Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

26. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 30. junija 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje sveta;

1. Informacije in pobude;
2. Sklep o pričetku postopka izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Ajdovščina;

3. DIIP - izgradnja večnamenske dvorane Lokavec;
4. Investicijski program za obnovo zimskega bazena;

5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode;
5. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode -sklep

6. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina;

7. Določitev števila otrok v oddelkih Otroškega vrtca Ajdovščina in soglasje k sistemizaciji delovnih mest;

8. Imenovanja članov v svete javnih zavodov Lekarna Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina in Otroški vrtec Ajdovščina;

1. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivi za točki 3. in 8. bosta posredovani naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:
• K 4. točki dnevnega reda: g. Robert Krkoč, Zavod za šport,
• K 5. točki dnevnega reda: g. Paljk, KSD d.o.o..