10. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 4. oktobra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 25.09.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 24. 9. 2007 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)sklicujem10. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 4. oktobra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 –
Investicije - ks- rebalans
REBALANS Plana za VODOVOD 2007
Rebalans plana KSD-KANALIZACIJAPreglednica vecjih sprememb v rebalansuSplošni del
Obrazložitev rebalans
Prihodki
Odhodki
Račun financiranja
Račun financiranja - rebalans

2. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina – I. obravnava;

3. Volitve v Državni svet - volitve elektorjev in določitev kandidata za člana Državnega sveta;

4. Obvestilo o nameri skupine zobozdravnikov iz Zdravstvenega doma za koncesije;

5. Seznanitev z namero Zavoda Karitas Samarijan o izgradnji doma za ostarele v Ajdovščini in obravnava predloga soglasja k prijavi na razpis za pridobitev koncesije;

6. Oblikovanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa;

7. Dispozicija pozidave za stanovanjsko pozidavo v Dobravljah;

8. Imenovanja članov svetov zavodov OŠ Dobravlje, OŠ Otlica, OŠ Col, OŠ Šturje;

9. Premoženjsko pravne zadeve;

10. Informacije in pobude.

Gradivo za 3. in 8. točko dnevnega reda bo dano na sami seji. 5. točka je nadaljevanje obravnave iz 9. seje, dodatno gradivo pa bo svetnikom poslano ali dano na sami seji.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111. ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:• Predstavnik skupine zobozdravnikov
• Zdravstveni dom Ajdovščina
• K. 6. točki: Predstavnik Rod-a Suzana Ž. Ferjančič