V Stomažu začetek del za nov vodovod in kanalizacijo

datum: 08.07.2024
kategorija: Novice

Gradbinci v Stomažu so bili uvedeni v delo – gradilo se bo novo vodovodno in kanalizacijsko napeljavo z ločeno meteorno odvodnjo ter sončno elektrarno. Občina Ajdovščina je za obsežen projekt pridobila nepovratna sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost Next Generation EU v skupni višini 1.748.845 evrov.

Stomaž je v svojem središču strnjen, razmejen z ozkimi gasami Stomaž, položen na pobočje pod Čaven, sestavlja več zaselkov, ki se trenutno oskrbujejo s pitno vodo preko obstoječih vaških sistemov, ti niso vključeni v sistem javnega vodovodnega omrežja. Nov vodovodni sistem bo zagotavljal vse predpisane zahteve za kakovost in zdravstveno neoporečno pitno vodo, česar na obstoječi način ni mogoče doseči. Razen zastarelega in neučinkovitega meteornega kanalizacijskega sistema Stomaž nima urejenega odvajanja za fekalne vode, krajani imajo urejene greznice ali manjše čistilne naprave. Teren v kraju je razgiban, v nekaterih delih tudi plazovit, v središču vasi pa so hiše stisnjene ena ob drugo, zato je bil potreben Od Stomaža se daleč vidi ... natančen in celovit pristop k načrtovanju. V Stomažu se tako trenutno hkrati izvajata dva projekta – Vodovod Stomaž in Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Stomaž, v tem sklopu pa bo zgrajena tudi sončna elektrarna.

Načrti so pripravljeni, tudi finančni – Občini Ajdovščina je uspelo precejšen delež potrebnega denarja zagotoviti iz Načrta za okrevanje in odpornost Next Generation EU. Pogodbena vrednost vodovodnega projekta je 1.535.000 evrov (brez davka), Evropa je prispevala skoraj polovico, 748.845 evrov nepovratnih sredstev. Vrednost del na izgradnji kanalizacije je 2.253.457 evrov, v tem delu pa je Občini uspelo pridobiti kar okrogel milijon evrov nepovratne pomoči. Tema stroškoma je potrebno prišteti še strošek za nadzor obeh projektov: 69.000 evrov ter strošek Stomaške strehe izgradnje sončne elektrarne v višini 175.000 evrov. Izvajalec je izbran in že uveden v delo, gradilo bo podjetje Ginex Internacional, ki je bilo izbrano preko javnega naročila kot najugodnejši ponudnik.

V sklopu projekta izgradnje vodovodnega omrežja bo zgrajen vodohran kapacitete 100 m3, črpališče v zaselkih Bratini in Černigoji, za 4.808 metrov vodovodnega omrežja ter 103 vodni priključki (gospodinjstva bodo poravnala strošek izgradnje do hiše, tudi v Stomažu bodo ti priključki subvencionirani, v skupnem projektu jih bo gradila KSD Ajdovščina, krajani boste o vsem pravočasno obveščeni). V Stomažu bodo pili vodo iz izvira potoka Jovšček, za katerega se je izkazalo, da je odličen in bogat vodni vir. Občina Ajdovščina je pridobila vodno dovoljenje za koriščenje vode iz potoka, letno lahko pokoristimo kar 47.000 m3 vode, kar zadostuje za vse potrebe vseh Stomažanov, pa še za del Lokavca jo bo dovolj.

V sklopu projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja pa bo zgrajenih za 2.700 metrov fekalnih gravitacijskih kanalizacijskih vodov, za 400 metrov fekalnih tlačnih vodov, prenovljen bo sistem meteorne odvodnje, nameščenih bo več čistilnih naprav: v centru bo večja čistilna naprava za 350 enot, tri manjše čistilne naprave (50 enot) bodo urejene na območju zaselka Bratini, dve še manjši napravi (10 enot) pa bosta nameščeni na vzhodnem delu kraja. Več čistilnih naprav v kraju pogojuje plazovit teren. Na omrežje bo priključenih okoli 100 uporabnikov.

Krajani so množično obiskali javno predstavitev projektaV prvih julijskih dneh je v Stomažu potekala celovita predstavitev obeh projektov za krajane, ki so se v velikem številu odzvali na povabilo. Krajani so zelo zainteresirani in so dobro sprejeli dejstvo, da bo v prihodnjih dveh letih v vasi delovno, saj bosta novi pridobitvi, vodovod in kanalizacija, bistveno prispevali h kakovosti življenja v Stomažu. 

 

LOGO NextGEUlogo noo