NUSZ – nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča za leto 2023

datum: 04.07.2024
kategorija: Novice

S FURS-a je prispelo obvestilo, da so bile danes, 4. julija, odpremljene odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. Zavezanci za plačilo so dejanski uporabniki nepremičnine, odločbo prejmejo enkrat letno, znesek pa se poravna v dveh ali štirih obrokih z vnaprej določenimi roki.

Podlaga za odmero NUSZ je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Odlok). Zavezanci za nadomestilo so dejanski uporabniki nepremičnine in prejmejo odločbe enkrat letno. V večini primerov so to lastniki nepremičnin; če pa je nepremičnina v najemu, pa je NUSZ dolžan plačati najemnik. Zavezanci so tako fizične kot tudi pravne osebe. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je prihodek občine, kjer nepremičnina leži.

Odlok predvideva 5 območij glede na lego zemljišča, od katerega se zajema NUSZ, višina nadomestila pa se določi z metodo točkovanja, pri kateri se upoštevajo naslednja merila:

-          lega in namembnost ter smotrna uporaba zazidanega stavbnega zemljišča;

-          izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;

-          opremljenost zemljišča s komunalnimi objekti in napravami.

Višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča pa se določi z metodo točkovanja v kategorijah: lega, namembnost zemljišča in opremljenost zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami.

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2024 znaša 0,002932 €. Odmero, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem ter izterjavo nadomestila opravlja Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS preko pristojnega davčnega urada. Nadomestilo je mogoče poravnati v dveh obrokih, ki zapadeta v plačilo 19. 8. in 18. 11., ali pa v štirih obrokih, ki jih je treba poravnati do 19. 8., 18. 9., 18. 11. in 17. 12. 2024. Na pisno zahtevo so plačila NUSZ za dobo 5 let oproščeni lastniki, ki so kupili novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če znesek davka ne presega 5 evrov, se po zakonski določbi davka ne odmeri. Prav tako se v primeru, ko znaša odmera NUSZ do vključno 25 evrov, z odločbo določi plačilo obveznosti v enem obroku.

V kolikor se s prejetim izračunom nadomestila ne boste strinjali, lahko vložite pritožbo zoper odločbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem uradu ali izpostavi, ki je odločbo izdala. Za dodatna pojasnila smo na razpolago na Oddelku za prostor Občine Ajdovščina, najdete nas v stari občini na Gregorčičevi 25.