Skupni šolski okoliš

datum: 22.09.2022
kategorija: Novice

Mestni šoli v Ajdovščini bosta imeli del okoliša določen kot skupni šolski okoliš. Ta fleksibilni model predloga spremembe šolskih okolišev je bil na torkovem sestanku svetov šol, staršev in predstavnikov krajevnih skupnosti dobro sprejet. O njem bo na oktobrski seji odločal Občinski svet Občine Ajdovščina.

Skupni šolski okoliš je začrtan z zeleno barvo Ajdovščina raste v vseh smereh. Ena od prijaznih posledic tega skokovitega razvoja je pozitivni demografski prirast, zaradi česar bo potrebno nujno na novo organizirati šolska okoliša obeh mestnih šol. Obe šoli sta namreč na meji svojih zmogljivosti, tako največja Osnovna šola Danila Lokarja, kot tudi najmlajša Osnovna šola Šturje. Slednja bo dobila prizidek, s tem bo po velikosti izenačena z ajdovsko mestno šolo, obenem pa je potrebno oba obstoječa šolska okoliša smiselno prilagoditi. Intenzivni pogovori o tem potekajo že od junija letos, ko je bila vpletenim predstavljena prva študija. Na podlagi izpostavljenih dilem in pobud je bil oblikovan nov predlog. Na torkovem sestanku, na katerega so bili povabljeni predstavniki obeh šol: sveta zavodov in sveta staršev ter predstavniki krajevnih skupnosti, je bil tako predstavljen tretji model, ki je bil zelo dobro sprejet. Predlog določa del mesta, ki bo skupni okoliš obeh mestnih šol. Gre torej za fleksibilni model, ki do neke mere omogoča staršem možnosti izbire vpisa otroka v eno ali drugo šolo. V primeru premajhne zmogljivosti te šole pa se otroke razporeja glede na kriterije iz Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol. Za vsako šolo posebej je oblikovano tudi gravitacijsko območje, upoštevaje oddaljenost šole in smiselno zaokroženost posameznih ulic z upoštevanjem prostorskih enot, ki združujejo posamezne ulice oz. dele ulic. Ker se podatki o številu učencev spreminjajo in ni mogoče natančno predvideti vpisa v šole za prihodnja leta, ta model omogoča vpis na posamezno šolo do zapolnitve mest. Po tem predlogu se za učence, ki prihajajo iz okoliških vasi, šolski okoliš ne spreminja. O predlogu spremembe pa mora dokončno odločiti Občinski svet Občine Ajdovščina, ki bo zasedal 6. oktobra.