Informacija glede poslovanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah – začasni ukrepi

datum: 06.04.2020
kategorija: Koronavirus

20. marca 2020 je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki je pričel veljati 29. marca 2020. Začasni ukrepi, ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – upb, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), se bodo izvajali do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, oz. najdlje do 1. julija 2020.

Organi samoupravnih lokalnih skupnosti (župan, občinski svet in nadzorni odbor) ter občinska uprava tudi v času posebnih ukrepov poslujejo, vendar v omejenem obsegu, zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj podrobnejših pojasnil in navodil za čas, ko veljajo posebni ukrepi:

1. Omejitev dostopa do objektov, v katerih posluje Občina Ajdovščina

Razen v nujnih zadevah, v času trajanja posebnih okoliščin, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

- ne smejo vstopati v stavbe, v katerih posluje Občina Ajdovščina,

- za komunikacijo z občinsko upravo se uporablja objavljene elektronske naslove, v času uradnih ur pa smo dosegljivi tudi telefonsko. Elektronski naslovi in telefonske številke so navedeni na spletni strani https://www.ajdovscina.si.

2. Vloge / uveljavljanje pravic in opravljanje procesnih dejanj

V času trajanja posebnih ukrepov po ZZUSUDJZ se vloge vlagajo le po pošti ali preko elektronske pošte, na naslov obcina@ajdovscina.si.  Zaželeno je, da se vloge vlagajo elektronsko.

Elektronske vloge se lahko vložijo brez varnega elektronskega podpisa. Občinska uprava bo v takšnih primerih preverila identiteto vložnika.

V času veljavnosti ukrepov po ZZUSUDJZ se roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih in drugih javnopravnih zadevah (kot npr. uveljavljanje enkratne pomoči za novorojence, subvencioniranje hišnih priključkov na vodovodno oz. kanalizacijsko omrežje..), ki se iztečejo v času veljavnosti ZZUSUDJZ, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.

Posebej vas seznanjamo, da stranke oziroma druge osebe, ki so bile pozvane k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov v zadevah, začetih pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ, obveznosti niso dolžne izpolniti v roku, ki je zapisan na pozivu občine, ampak bodo to obveznost lahko izpolnile po prenehanju ukrepov, ko se bo tek rok nadaljeval. Kljub temu lahko pozvane osebe v času prekinitve rokov po navadni pošti ali po elektronski poti Občini dostavijo podatke oz. potrebno dokumentacijo za nadaljevanje postopka v upravni zadevi.

V določenih nujnih postopkih, kjer roki vseeno tečejo, bodo stranke o tem obveščene s pozivom na dopolnitev. Če takšnega opozorila ni na dokumentu, velja, da rok v času trajanja posebnih ukrepov ne teče.

3. Prekinitev teka določenih rokov

Prekinitev  teka  rokov na podlagi določil ZZUSUDJZ ne  pomeni,  da  v tem času organi zakonskih pristojnosti in nalog ne bomo izvajali, zakon zgolj nalaga način in roke za njihovo izvajanje (npr. poziv za dopolnitev vloge, izdajo odločbe …).

Opozoriti je potrebno, da vplivajo določila ZZUSUDJZ tudi na institut molka organa, ki  pride v poštev, če organ ne izda odločbe v zakonsko postavljenem roku, zaradi česar se šteje, da je izdal zavrnilno vlogo in na potek tega roka veže tudi pravico vlagatelja do vložitve pravnega sredstva. Povedano drugače, v času prekinitve teka rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo roki za izdajo odločbe s strani organa. Zato bomo odločbo izdali po prenehanju ukrepa, in sicer v času, ki je preostal, oziroma takoj ko bo mogoče, ker bodo izpolnjeni pogoji za zakonito odločitev.

Kljub navedenemu pa v času posebnih ukrepov ne mirujejo roki v nujnih zadevah. V tem primeru bodo stranke, ki bi kljub posebnim ukrepom morale izvesti določene aktivnosti, obveščene, da  njihovi  roki niso prekinjeni in tečejo dalje. Tisti, katerih roki so prekinjeni, obvestil ne bodo dobili.

V času trajanja posebnih ukrepov roki za opravljanje procesnih dejanj, kot so dopolnitve vlog, v smislu odpravljanja pomanjkljivosti in prilaganja dokazov, ne tečejo, zato bodo stranke to lahko storile v času po prenehanju ukrepov.

Kljub temu, da v času posebnih ukrepov roki ne tečejo, bomo v občinski upravi izdajali potrdila o namenski rabi, lokacijske informacije, mnenja, soglasja ipd. čim bolj tekoče, upoštevaje razmere in spremenjeno organizacijo dela. Navedeno velja za akte, ki se vročajo z navadno pošto.

4. Izdajanje odločb

ZZUSUDJZ prekinja tek rokov za izdajo odločb. Ker se rok za izdajo odločb prekine do prenehanja posebnih ukrepov, bo tekel dalje po njihovem izteku. V interesu občinske uprave in drugih organov občine je, da čimprej izdamo zakonito odločbo, zato bomo to storili takoj ko bo mogoče. Če bomo razpolagali z vsemi dokazili, je odločba lahko vročena takoj po prenehanju ukrepov, sicer pa se bo čas izdaje podaljšal za čas trajanja posebnih ukrepov.

Ker v času trajanja posebnih ukrepov rok za izdajo odločbe ne teče, organi nismo v zamudi z odločanjem, zato bi bile morebitne pritožbe ali tožbe preuranjene, če bi jih vložili v času trajanja posebnih ukrepov.

5. Vročanje v času trajanja posebnih ukrepov

V času posebnih ukrepov po ZZUSUDJZ se osebno vročanje (ko poštar po predpisanem postopku, na navedenem naslovu poišče naslovnika in mu ob podpisu vročevalca in prejemnika vročilnice izroči pošiljko) ne bo izvajalo, razen v nujnih primerih. To pomeni, da se ne bodo fizično vročale odločbe oz. dokumenti, od vročitve katerih teče rok. Če bi do vročitve prišlo, ker je bila pošiljka poslana pred uveljavitvijo zakona, a ni bila vročena, se po zakonu šteje, da roki (npr. za vlaganje pravnega sredstva) začnejo teči po prenehanju posebnih ukrepov. 

ZZUSUDJZ prav tako prepoveduje vročanje v prostorih organa. Izjema se dopušča za nujne zadeve, ki jih je že sicer po področnih zakonih treba vročiti v prostorih organa. 

Občinska uprava bo izdajala oz. odpremljala samo pošiljke, ki se naslovnikom odpremljajo po navadni pošti.

6. Odločanje občinske uprave v nujnih zadevah

Kot  nujne  zakon  določa  zadeve  oz.  postopke,  pri  kateri je  od  odločitve  v  zadevi  odvisno zavarovanje  življenja  in  zdravja  ljudi,  javni  red  in  mir, javna  varnost,  premoženje  večje  vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti za doseg namena, ki ga zasleduje zakon. V primeru nastopa takih zadev bodo stranke o teh okoliščinah s strani občinske uprave posebej obveščene.

7. Javna naznanila

Javna naznanila, ki se sicer objavljajo na oglasni deski Občine Ajdovščina v fizični obliki, se času posebnih ukrepov nahajajo samo na državnem portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/euprava/oglasnadeska.html).

 

Mojca Remškar Planinc,                 

direktorica