Projekt LIFE ViVaCCAdapt – rezultati dosedanjega dela

datum: 02.05.2019
kategorija: Novice

Projekt LIFE ViVaCCAdapt, katerega cilj je prilagoditev kmetijstva v Vipavski dolini spreminjajočim se podnebnim spremembam in se osredotoča na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje ter na zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov, je na polovici svojega izvajanja. V tem času so bili doseženi že skoraj vsi zastavljeni cilji.

V prvem delovnem sklopu projekta je Občina Ajdovščina sprejela strategijo prilagajanja podnebnim spremembam in želimo si, da bi tak dokument sprejele tudi druge občine.

Drugi delovni sklop projekta je namenjen vzpostavitvi pilotnega sistema podpore odločanju o namakanju, katerega cilj je zmanjšanje rabe vode za namakanje na območju Vipavske doline.

Pomemben del sistema je aplikacija, ki bo uporabnikom preko enostavnega vmesnika posredovala predlog optimalnega namakanja za posamezno kulturo glede na njeno trenutno fenološko fazo. V mesecu maju bo izvedena nova delavnica o strokovno pravilnem namakanju, namenjena kmetom oz. lastnikom zemljišč, s katerimi so bile podpisana soglasja za postavitev oz. za vgradnjo merilne postaje za merjenje in posredovanje podatkov o količini vode v tleh. Na delavnici bodo uporabnikom posredovane nadaljnje informacije glede delovanja in uporabe sistema.

V okviru tretjega delovnega sklopa, ki je namenjen analizi in implementaciji zelenih protivetrnih pasov, pa smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove testno zasadili protivetrno zaščito kot eno izmed možnih rešitev za zmanjševanje učinkov močne burje. V prihodnjih letih se bodo izvedle meritve, ki bodo pokazale, koliko je zasaditev dreves v protivetrnih pasovih vplivala na zmanjšanje vetrne erozije.

Projekt ima poleg eksperimentalne tudi izobraževalno vlogo, saj omogoča širjenje znanja in ozaveščenosti o pomenu vegetacijskih protivetrnih pasov. V tem smislu nas je 5. aprila 2019 obiskala skupina študentov iz Biotehnične Fakultete, Univerze v Ljubljani. Ogledali so si naš zeleni protivetrni pas in bili ob tem zelo radovedni glede same funkcionalnosti pasu. Z veseljem smo jih sprejeli in nadejamo si novih aktivnosti na to temo.

Delovna skupina LIFE ViVaCCAdapt iz Ajdovščine

»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.

life class