Obvestilo sobodajalcem

datum: 27.12.2018
kategorija: Novice

S 1. 1. 2019 začne veljati nov Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Ajdovščina, na podlagi katerega se spremeni višina turistične in promocijske takse.

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in ki jih turisti ne plačujejo posebej. Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan v občini Ajdovščina bo s 1. 1 .2019 znašala 1,60 eurov, na osnovi slednje bo znašala promocijska taksa 0,40 eurov, skupna višina obeh taks pa 2,00 evra na osebo na dan.

Predvideno z mesecem februarjem 2019 (za obračun turistične in promocijske takse za mesec januar in nato vse naslednje mesece) bo Občina Ajdovščina pričela sobodajalcem pošiljati obračun z višino obeh taks, ki jo je posamezni sobodajalec dolžan poravnati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.

Skladno z novim odlokom bodo po novem letu plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:

– otroci do sedmega leta starosti,

– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,

– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,

– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,

– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,

– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

– osebe od 7. do 18. leta starosti,

– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).