Določeno vplivno območje plazu Slano Blato

datum: 05.07.2017
kategorija: Novice

Vlada Republike Slovenije je na seji 21. junija končno sprejela tudi Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina. Težko pričakovani odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS in je tudi že v veljavi. Za prebivalce osrednjega dela Lokavca je odlok pomemben, saj vplivno območje plazu v naselju krči in s tem omogoča promet z nepremičninami.

Dosedanji ukrepi na plazu Slano blato so bili v dobršni meri učinkoviti in tako ni več neposredne nevarnosti za ta del Lokavca. Zato so vplivno območje plazu, kjer doslej ni bil mogoč promet z nepremičninami, skrčili. Se pa je vplivno območje v zgornjem delu plazu nekoliko razširilo, glede na to da se odlomni rob plazu vseskozi veča. Vendar je za prebivalce osrednjega dela Lokavca pomembno, da je iz vplivnega območja izvzetih več kot 50 hiš, omogočena bo tudi gradnja na stavbnih zemljiščih, promet z nepremičninami itd.

Strokovne podlage za pripravo lokacijskega načrta za plazove večjega obsega je za vplivno območje plazu Slano Blato izdelal Inštitut za vode. V skladu s strokovnimi podlagami mora lokacijski načrt za vplivno območje plazu Slano Blato obsegati vplivno območje plazu, objekte in naprave, potrebne za sanacijo plazu, prometne ureditve, krajinske ureditve, infrastrukturne objekte in naprave, deponije viškov materiala.

V strokovnih podlagah so predlagane rešitve s sanacijo plazu z drenažami, zajemom zalednih in površinskih vod ter geotehničnimi ukrepi, ureditev dostopnih poti, odvod zajetih vod proti potoku Jovšček in vzdrževanje struge potoka, vzdrževanje srednjega dela plazišča z možnim odvozom splazelega materiala, pregrada za zadrževanje drobirskih tokov, ojačitev obstoječe pregrade, odvoz naplavin, sanacijo in vzdrževanje struge potoka Grajšček skozi Lokavec ter med Lokavcem in sotočjem s potokom Lokavšček, ureditev deponije z ureditvijo dostopa in odvodnjavanja, ureditev usedalnikov blatnih tokov med regionalno cesto in potokom Grajšček, območje dodatne deponije z ureditvijo površine in območje za interventno odlaganje blata.

Celotno besedilo odloka, vključno s številkami vseh parcel znotraj vplivnega območja, je na spodnji povezavi.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1911