Kakšen kader potrebuje ajdovsko gospodarstvo?

datum: 31.01.2016
kategorija: Novice

Hitre spremembe in razvoj zahtevajo od podjetij neprestano prilagajanje. Zaradi stalno spreminjajočih se gospodarskih razmer se podjetja soočajo s težavami na različnih področjih delovanja. Na nemoteno delovanje podjetja vpliva tudi načrtovanje in razpoložljivost kadrov, saj brez ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra, ni mogoče zagotoviti ustreznega delovanja podjetja. Zaradi sprememb vrednot, znanj in spodobnosti prilagajanja ljudi je prišlo do ključnih sprememb na trgu dela, kar pomeni, da se podjetja soočajo s pomanjkanjem ustrezno izobražene in usposobljene delovne sile, tako visoko kot poklicno izobraženih kadrov. Tudi ajdovska podjetja se srečujejo s problemom iskanja ustrezne delovne sile. Zaradi krize se podjetja borijo za svoj košček trga, prilagajati se morajo potrebam in željam potrošnikov. Prilagajanje trgu od podjetij zahteva vlaganje v znanje zaposlenih. Kakšen kader potrebuje ajdovsko gospodarstvo?

Občina Ajdovščina v skladu s Strategijo za mlade za obdobje od leta 2013-2018 želi biti mladim prijazna občina. Zato je v letu 2015 prvič razpisala občinske štipendije, s katerimi želi mladim omogočiti takšno izobrazbo, ki jim bo omogočala lažji vstop na trg dela in jih tako spodbudila k šolanju za poklice, ki jih na Ajdovskem primanjkuje. Ravno zato je Občina Ajdovščina zaprosila Ljudsko univerzo Ajdovščina, da izvede analizo, s pomočjo katere bo ugotovljeno kakšne so potrebe ajdovskega gospodarstva po kadrih.

Ljudska univerza Ajdovščina je izdelala »Analizo potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina«, ki je zajela pregled in analizo stanja v občini glede na demografske podatke, podatke o delovno aktivnem prebivalstvu in brezposelnih, izobraževalni ponudbi in analizo potreb gospodarstva. Podatki so bili zbrani z analizo dokumentacije in vodenimi pogovori s podjetji. Z anketiranjem podjetij smo želeli ugotoviti, za katere poklice je že prisotno povpraševanje med delodajalci in za katere se potreba pričakuje. Zanimalo nas je tudi, katera so tista znanja in kompetence, ki jih zaposleni v občini Ajdovščina potrebujejo oz. na katerih področjih se kaže potreba po dodatnih znanjih.

Po podatkih AJPES-a (2015) je v občini Ajdovščina registriranih 1434 podjetij, največ med njimi je mikro podjetij z manj kot 10 zaposlenimi (1082). Anketirali smo 226 podjetij, ki zaposlujejo skupno 1939 oseb. Največ zaposlenih je starih od 30 do 49 let, z dokončano srednje poklicno in srednje strokovno izobrazbo. Glede na smer izobrazbe so na prvem mestu diplomirani ekonomisti, sledijo jim prodajalci, strojni tehniki, ekonomski tehniki, oblikovalci kovin, veliko je tudi delavcev brez poklica in oseb z dokončano samo osnovno šolo.

V analizi smo ugotovili, da je v zadnjih dveh letih zaposlovala tretjina anketiranih podjetij. Skupaj se je zaposlilo 330 oseb, od tega je bilo 284 zaposlitev zaradi širjenja dejavnosti in 46 zaradi nadomeščanja. Zaposlovalo se je predvsem prodajalce, zidarje, elektrotehnike, gimnazijske maturante, diplomirane ekonomiste, strojne tehnike, ekonomske tehnike itd. Zaradi širitve dejavnosti se je zaposloval pretežno kader s srednje poklicno in srednje strokovno izobrazbo, z višjo stopnjo izobrazbe pa so zaposlovali osebe predvsem zaradi nadomeščanja.

V raziskavi nas je najbolj zanimalo, kakšne so potrebe v naši občini in katere kadre bodo podjetja v naslednjih 10 letih zaposlovala. Skoraj polovica anketiranih podjetij ne načrtuje novih zaposlitev. Tista podjetja, ki bodo zaposlovala, so izrazila potrebo po zidarjih, oblikovalcih kovin, strojnih tehnikih, elektrotehnikih, kuharjih, natakarjih, pekih. Med visoko izobraženimi kadri narekujejo potrebo po inženirjih računalništva, strojništva in elektrotehnike. Podjetja so posebej izpostavila, da so pri zaposlovanju poleg strokovnih znanj pomembne tudi posamezne kompetence in znanja, kot so sposobnost prilagajanja, komunikacijske spretnosti, sposobnost dela s strankami, organizacijske sposobnosti, sposobnost reševanja problemov itd. Izpostavila so tudi, da potrebujejo kader z ustreznimi strokovnimi znanji, pa tudi s specifičnimi osebnostnimi lastnostmi, kot so odgovornost, samoiniciativnost, lojalnost podjetju, fleksibilnost, sposobnost prilagajanja, urejenost in zanesljivost.

Z analizo smo pridobili pregled stanja v ajdovskem gospodarstvu glede na potrebo po kadrih. Ugotovili smo, da ajdovska podjetja potrebujejo predvsem tehnično usposobljen kader, ki se bo sposoben prilagajati spremembam in potrebam okolja v katerem delujejo.

Anja Jamšek Furlan