Zadnja javna razprava osnutka OPN občine Ajdovščina

datum: 22.10.2015
kategorija: Novice

V prostorih Občine Ajdovščina je včeraj potekala zadnja javna razprava dopolnjenega osnutka prostorskega načrta (OPN) občine Ajdovščina in okoljskega poročila. Javna razgrnitev poteka še do 2. novembra.

Po pričakovanjih prav velikega obiska ni bilo, saj je bila to že tretja javna razprava v času razgrnitve OPN-ja. Postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta ajdovske občine se je namreč precej zavlekel na račun dolgotrajnih usklajevanj na področju varstva okolja – predvsem naravne in kulturne dediščine. Občina je imela večje želje in je v nekaterih primerih morala popustiti – obrežje Vogrščka tako na primer ostaja rezervirano zgolj za kmetijstvo. Bo pa po sprejetju novega odloka mogoče tudi na kmetijskih zemljiščih graditi določene pomožne objekte.

Največ in najteže uresničljive so želje in predlogi, ki se nanašajo na spremembo kmetijskega v stavbno zemljišče. Nosilci urejanja prostora namreč zagovarjajo stališče, da dokler je znotraj naselij še dovolj stavbnih zemljišč, se kmetijskim površinam ne spreminja namembnosti. Predvsem pa na spreminjanje namembnosti nima vpliva Občina, to je v celoti domena kmetijskega ministrstva in ostalih nosilcev urejanja prostora. Župan Tadej Beočanin vidi vsaj delno rešitev tega problema v spodbujanju lastnikov stavbnih zemljišč k prodaji.

Zanimivo dilemo je odprla predsednica krajevne skupnosti Črniče, spraševala je o strugah potokov, ki  radi spreminjajo smer. Zakonodaja namreč določa, da je voda last države. Kaj torej pomeni, če potok skrene in si utre novo pot preko zasebne parcele? Vodja oddelka za okolje in prostor na ajdovski občinski upravi Irena Raspor je pojasnila, da Zakon o vodah, ki določa tudi pogoje za nastanek in prenehanje vodnega javnega dobra, velja tudi na zasebnih zemljiščih. To pomeni, da je potrebno za vsak poseg na vodno zemljišče pridobivati dovoljenja in soglasja Agencije RS za okolje (ARSO). Varovalni pas, oziroma zunanja meja priobalnega zemljišča manjšega potoka obsega 5 metrov na obe strani struge, pri večjem vodotoku (Vipava) varovalni pas obsega 15 metrov, če pa voda teče v krajini, je varovalni pas pri večjem vodotoku še obsežnejši, kar 40 metrov na obe strani struge. Vendar pa država še nima dovolj urejenih uradnih evidenc. Rasporjeva meni, da je to področje še slabše urejeno, kot kmetijsko.

Občanke in občani lahko vsa vprašanja, ki se tičejo vodotokov, naslovite na ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek za povodje reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica, tel.: 05/338 38 70, e-naslov: gp.arso-ng@gov.si.

Javna razgrnitev se bo iztekla 2. novembra, dotlej je še mogoče podati pripombe ali predloge, čeprav je zelo malo možnosti, da bodo upoštevani v tem postopku. Po zaključku javne razgrnitve bo izdelovalec ajdovskega OPN-ja, Katedra za prostorsko planiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, pripravil stališča do teh pripomb, ki jih sprejme župan. Sledi izdelava predloga, nato pa pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora. Po potrditvi okoljskega poročila s sklepom Ministrstva za okolje in prostor bo predlog OPN občine Ajdovščina obravnaval še občinski svet in sprejel potrebni odlok.