Odpust dolgov

datum: 03.09.2015
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je med prvimi podpisala Sporazum o odpustu dolgov z Vlado Republike Slovenije ter tako postala podpornik projekta. Odpust dolgov je eden od ukrepov, s katerimi želi Vlada RS popraviti socialno sliko naše dežele.

Na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) ter podpisanega sporazuma z Vlado RS, so v projekt odpusta dolgov kot upniki vključeni tudi:

-         Otroški vrtec Ajdovščina,

-         Osnovna šola Dobravlje,

-         Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,

-         Osnovna šola Otlica,

-         Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Osnovna šola Col in Osnovna šola Šturje v ta projekt nista vključena, ker dolgov, ki bi prišli v poštev za odpust, nimata.

Sam postopek odpusta dolga posameznim dolžnikom se začne samo na podlagi vloge dolžnika, ki jo dolžnik predloži vsakemu od upnikov, kjer ima dolg. Vloga oziroma predlog za odpust dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu, ki se nahaja pod tem besedilom, kot tudi na spletni strani zavodov in podjetja, ki bodo dolgove odpuščali, spletni strani MDDSZ, obrazce pa lahko prevzamete tudi na Centru za socialno delo, Rdečem Križu, Karitasu. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. 10. 2015; upniku pa mora biti vloga oddana osebno ali po pošti (elektronskih vlog upniki ne bodo upoštevali).

Odpusti se lahko dolg iz naslova neplačila vrtca, dolg zaradi neplačane prehrane v osnovnih šolah, dolg iz naslova kontinuirane dobave blaga ali storitev v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki in pod pogojem, da je zapadel do 31. 12. 2013.

Dolgovi se odpustijo tistim dolžnikom oziroma dolžnicam, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

-          prejemniki denarne socialne pomoči ali

-          prejemniki varstvenega dodatka ali

-          prejemniki veteranskega dodatka ali

-          prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali

-          prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Dodatno se dolgovi lahko odpustijo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Dolžnik ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje

V kolikor bodo upniki posameznemu dolžniku odobrili odpust dolga, morata upnik in dolžnik najkasneje do 31. 1. 2016 skleniti dogovor o odpustu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpustil.

Vse dodatne informacije glede projekta odpusta dolgov so dostopne na spletni strani Paket pomoči: www.paketpomoci.si

Obrazec - predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga