Sklenjen Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, operativni programi še niso potrjeni

datum: 18.11.2014
kategorija: Novice

Partnerski sporazum, ki ga je Evropska komisija potrdila konec letošnjega oktobra, je krovni strateški dokument, v katerem je naša država opredelila usmeritve za optimalno porabo sredstev petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ES) in Kohezijski sklad (KS) sodijo v tako imenovano področje kohezijske politike v okviru katere namenja sporazum sredstva za naložbe v višini 3,07 milijarde EUR. Poleg teh sredstev pa partnerski sporazum opredeljuje tudi porabo 837,8 milijona EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter 24,8 milijonov EUR iz vira Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Naložbe podprte s sredstvi EU bodo pripomogle k boju proti brezposelnosti ter spodbujanju konkurenčnosti in gospodarske rasti prek podpore inovacijam, usposabljanju in izobraževanju v mestih in na podeželju. Spodbujale bodo podjetništvo in boj proti socialni izključenosti, prispevale pa bodo tudi k razvoju okolju prijaznega in z viri gospodarnega gospodarstva.

S potrditvijo Partnerskega sporazuma je Slovenija dobila zeleno luč za predložitev treh operativnih izvedbenih dokumentov, ki bodo predstavljali pravno podlago za pripravo nacionalnih uredb in javnih razpisov. V petek, 14. novembra 2014 je bil poslan v potrditev Evropski komisiji Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (skladi ESRR, ES in KS). Slovenija pričakuje potrditev dokumenta do konca letošnjega leta. Prav tako se v tem času pričakuje potrditev ostalih dveh operativnih dokumentov, se pravi tudi Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020. Resorna ministrstva naj bi tako lahko že v prvem polletju leta 2015 objavila prve javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva.

Suzana Ž. Ferjančič, Razvojna agencija ROD