Rešitve še ni na vidiku - bazni stolp na Cesti

datum: 08.08.2014
kategorija: Novice

V prostorih Občine Ajdovščina so se včeraj ponovno sestali predstavniki civilne iniciative proti postavitvi antenskega stolpa za potrebe digitalizacije železnice sredi vasi Cesta in predstavniki investitorja, Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Pogovore je spremljal župan Marjan Poljšak. Skupne rešitve še ni na vidiku, gradnja stolpa za zdaj stoji.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju« na vseh slovenskih javnih železniških progah vzpostavlja digitalni GSM-R sistem, za projekt je pridobilo tudi evropska sredstva. Praktično to pomeni postavitev okoli 250 visokih antenskih stolpov s katerimi bo z digitalnim signalom v celoti pokritih 1500 km slovenskih železniških prog. Na območju naše občine so predvideni štirje takšni stolpi, najbolj neugodna lokacija je izbrana za tistega na Cesti. Stal naj bi sredi vasi, s čimer se krajani ne strinjajo. Zato so ustanovili krajevno Civilno iniciativo, ki se zdaj s podobnimi lokalnimi pobudami združuje v Slovensko civilno iniciativo proti postavitvi kakršnih koli oddajnikov v naseljih. Pridruženih je okoli 20 lokalnih iniciativ, pristopajo nove. Peter Lemut, predstavnik iniciative vasi Cesta, o pogovorih med drugim pove: »Posvetili so se izključno študijam in novim dokazovanjem o primernosti in neškodljivosti sevanja, v kar pa ne verjamemo. Tu pa se pojavlja še neka druga nevarnost – v zadnjem času je trend, pa tudi priporočilo EU, da se antene navešajo na obstoječe stolpe. To je velika nevarnost za naš kraj, da bi ta stolp začeli tržiti. Seveda so nam zagotovili, da se to ne bo zgodilo, pismeno pa nam tega niso želeli potrditi. Vztrajamo – v naselju takih stolpov z mikrovalovkami ne bomo dovolili.«

Da so jih krajani presenetili z novimi vprašanji, pove vodja projekta Peter Dolenc: »Na prejšnjem srečanju smo zaznali, da je bistvo težav, ki jih krajani in lokalna skupnost vidijo, elektromagnetno sevanje … ampak so nas krajani danes presenetili z nekaterimi drugimi vprašanji.« Prestavitev lokacije stolpa je sicer mogoča, vendar Dolenc doda, da skoraj zagotovo pomeni verižno reakcijo, hkrati pa nova lokacija običajno nosi nove težave: »Želeli smo ljudem iti nasproti z argumenti. Z zakonskim delom smo razčistili, imamo dovoljenja in potrebna soglasja. Ljudem smo želeli z argumenti razložiti, da ne vplivamo v škodnem smislu na njihovo okolje. Prestavitve lahko resno ogrozijo projekt.«

shematski prikaz stanja-page-001Najverjetneje je razloge za današnje težave iskati v pomanjkanju informacij in slabi komunikaciji. Občina Ajdovščina je v postopku izdala lokacijsko informacijo za potrebe izdelave poročila o vplivih na okolje, za katero je bila vloga podana novembra 2010. Iz priložene idejne zasnove, shematskega prikaza ene od obstoječih baznih postaj, je razvidno, da bi bile bazne postaje postavljene v odprtem prostoru (fotografija).

Decembra je občina z dopisom zaprosila krajevne skupnosti za mnenje, od štirih obravnavanih je odgovorila zgolj Krajevna skupnost Cesta, kjer zadeve niso želeli komentirati, dokler ne bo znana mikrolokacija antenskega stolpa.

Januarja 2011 je Občina Ajdovščina izdala lokacijske informacije, kjer je med drugim zapisano, da je potrebno v primeru stolpa, višjega od 10 m, pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahtevni objekt, tako je takrat zahtevala tudi zakonodaja.

Lokacijske informacije so prenehale veljati v marcu 2011, investitor pa do današnjega dne ni zaprosil za nove. Ker novih informacij, vlog za projektne pogoje in soglasja ali vlog za udeležbo v postopku pridobitve gradbenih dovoljenj odtlej ni bilo, je bila Občina Ajdovščina prepričana, da se je projekt ustavil.

V začetku junija 2014 je ministrstvo obvestilo Občino o nadaljevanju aktivnosti za uvedbo digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju. Pričakovati je bilo, da bo dopisu sledila dokumentacija s konkretnimi rešitvami, predvsem lokacij baznih postaj, ne pa takojšnja izvedba na terenu (gradnja), saj je končni rok izgradnje v Občini Ajdovščina napovedan za februar 2016.

Občina ima dolgoletne izkušnje z umestitvami državnih prostorskih ureditev v prostor, ko investitorji načrtovano investicijo javno razgrnejo in organizirajo javno obravnavo, tako da se lahko občani seznanijo in podajo svoje pripombe. Takšen način seznanitve javnosti sicer v konkretnem primeru ni zakonsko predpisan, bi pa bil najbolj primeren.  

Sestanek - bazna postaja Cesta, avgust 2014Projekt teče, po zagotovilih pripravljavcev je torej usklajen z zakonodajo. Zanimivo pa je, da Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje zapoveduje, da so daljinska komunikacijska omrežja višine 25 m in več zahtevni objekti, za katere izdaja gradbeno dovoljenje ministrstvo. Hkrati pa Zakon o varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture  omogočata vzdrževalna dela v javno korist na železniškem sistemu (npr. zamenjavo ali gradnjo prenosnih medijev) praktično brez nikakršnih upravnih dovoljenj. Po zagotovilu investitorja projekt digitalizacije slovenskih železnic v bistvu ne gradi nekaj novega, pač pa zgolj obnavlja – zato pa ne potrebuje niti dovoljenj, niti soglasij.  

Slovensko železniško omrežje, ki je še vedno močno okrnjeno zaradi posledic letošnjega žleda, se s pomočjo evropskih sredstev torej digitalizira. Vodja projekta, Peter Dolenc, pravi, da je časa dovolj – zaključek je predviden konec leta 2015. Na drugi strani pa Peter Lemut, predstavnik Civilne iniciative, zagotavlja, da sredi vasi Cesta oddajnika zagotovo ne bo: »Civilna iniciativa je kulturna organizacija … uporabili bomo vsa kulturna in pravna sredstva proti izdelavi tega projekta na tak način. Poleg tega nadaljujemo aktivnosti tudi v Evropskem svetu za okolje, kamor smo šli za sedaj tehnično, da smo preko ustreznih organov Evropi povedali, kaj se dogaja z njenim denarjem.«