Cestnarji proti izgradnji stolpa sredi vasi

datum: 15.07.2014
kategorija: Novice

V prostorih Občine Ajdovščina so se danes sestali predstavniki investitorjev digitalnega radijskega sistema (GSM-R) za potrebe železnice, v sklopu katerega je predvidena tudi izgradnja visokega oddajnika sredi vasi Cesta, ter predstavniki Civilne iniciative in krajevne skupnosti Cesta, ki izgradnji nasprotujejo. Dosegli so dogovor o zaustavitvi gradnje, dokler investitor ne preveri možnost prestavitve bazne antenske postaje ven iz vasi.

Sestanek-oddajnik Cesta, julij 2014Civilna iniciativa Cesta je nastala potem, ko so vaščani ugotovili, da bo sredi vasi zrasel visok oddajnik za potrebe železniške infrastrukture. Niso proti uvedbi nove informacijske tehnologije, niti proti izgradnji oddajnikov. Moti jih morebitno sevanje, hkrati pa so mnenja, da takšen objekt ne sodi v sredo vasi. Investitorju predlagajo, naj oddajnik premakne na rob vasi.

Začetek projekta sega desetletje in več nazaj, kot je pojasnil Bojan Vučko iz Direktorata za infrastrukturo. Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev digitalnega radijskega komunikacijskega sistema (GSM-R) na celotnem omrežju javne železniške infrastrukture v Sloveniji, z okoli 100 milijonov evri nepovratnih sredstev bo sistem financirala tudi EU. Okoli 250 bazno-antenskih stolpov ob slovenskih železniških progah bo med seboj povezanih še z optičnim omrežjem. Investitorji zagotavljajo, da so sevanja oddajnika zanemarljiva, saj gre za relativno nizko oddajno moč (60 V), na visokem stolpu, poleg tega pa bo oddajanje usmerjeno zgolj na železniško progo. Poudarjajo še, da je tovrstni sistem že uveden po večini evropskih držav, zato računajo na več tovora in povečan potniški promet.

Predstavitev projekta GSM-R in novelacija študij okoljskih vplivov

Sestanek-oddajnik Cesta, julij 2014Tri takšne bazne postaje so predvidene tudi na območju naše občine, ena sredi vasi Cesta, drugi dve pa na območju Kamen in Batuj, predvidoma izven urbanega naselja, vendar za ti dve območji mikrolokaciji še nista znani.

Krajevna skupnost in Civilna iniciativa Cesta investitorju očitata predvsem ignoranco – doslej je bila krajevna skupnost le enkrat zaprošena za mnenje, v letu 2010, vendar tedaj mikrolokacija antenskega stolpa še ni bila določena. Naslednji korak je sledil po štirih letih, ko so pred nekaj tedni na terenu »zakoličili« lokacijo. Zato so stopili v akcijo, ustanovili iniciativo ter se pričeli povezovati s podobnimi neformalnimi skupinami po Sloveniji. S peticijo, ki jo je podpisalo že preko 400 somišljenikov, opozarjajo investitorja naj oddajnik premakne izven naselja.

Na sestanku sta bila prisotna tudi predstavnik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karl Lipič in predstavnik Civilne iniciative Rodik. Lipič med drugim poudarja, da je investitor kršil Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zahtevah, Slovenija je konvencijo podpisala 15. junija 1998. S podobnimi težavami kot Cestnarji pa se ukvarjajo tudi v Rodiku, od koder sporočajo, naj se k tovrstnim projektom pristopa na način, da se zavaruje urbana naselja, torej, da se gradnje tovrstnih objektov načrtuje izven naselij.

V Sloveniji je trenutno kar okoli 25 civilnih iniciativ na račun neorganiziranih sevanj. Oziroma – na račun slabe komunikacije med pripravljavci projektov in civilnim prebivalstvom, ki edino na ta način lahko sporoča, da ima svoje mnenje in svojo pravico.

Predstavniki direktorata so zagotovili, da do preverbe možnosti prestavitve oddajnika izven urbanega naselja gradnje ne bodo nadaljevali. Civilna iniciativa pa je odločena, da oddajnika sredi vasi ne bo.