Ajdovski občinski svetniki na izredni seji sprejeli ukrepe za reševanje trenutne gospodarske situacije

datum: 27.06.2012
kategorija: Sporočila za javnost

V četrtek, 21. junija 2012, je potekala druga izredna seja v tem mandatu ajdovskih občinskih svetnikov, katere vsebina je bila aktualna gospodarska situacija.

Uvodoma so se svetniki seznanili s stanjem v družbi Primorje, ki je ravno tega dne razglasila stečaj. Na Zavodu za zaposlovanje Ajdovščina beležijo 10% povečano brezposelnost, iz 12,2% se je s stečajem Primorja dvignila na 22,3%. Dobra polovica brezposelnih delavcev je starejših od 50 let, torej tudi težko zaposljivih. Svetniki so razpravljali o možnosti realizacije predloga o ustanovitvi Novega Primorja ter med drugim ugotavljali tudi, da so z razglasom stečaja vse niti v rokah stečajnega upravitelja.
Tema izredne seje pa ni bilo zgolj Primorje, pač pa iskanje splošnih rešitev in mehanizmov za splošni dvig gospodarstva na območju celotne občine. Vsi prisotni svetniki so podprli osem pripravljenih sklepov, ki so jih predhodno podrobno pregledali tudi pristojni odbori, sprejet pa je bil tudi na seji oblikovan deveti sklep, z namenom podpore kmetijski dejavnosti.

Prvi sklep se navezuje predvsem na možnosti za oživitev propadlega gradbinca:
Občina Ajdovščina nadaljuje z aktivnostmi za obnovo in ponovno oživitev vitalnih delov Primorja ter posledično gradbene dejavnosti Primorja.
Aktivnosti zajemajo:
- sodelovanje s skupino strokovnjakov Primorja, ki imajo isti cilj;
- kontakt ter dogovarjanje s stečajnim upraviteljem, upniškim odborom in drugimi, ki vplivajo na potek stečaja;
- sodelovanje pri izdelavi poslovnih načrtov podjetij »Novega Primorja«;
- sodelovanje pri iskanju in pridobivanju, Občini in okolju prijaznih, strateških partnerjev in kapitala;
- prizadevanja za ohranitev blagovne znamke in referenc Primorja.
Na podlagi ugotovitev ter izdelanega poslovnega načrta se Občina Ajdovščina odloči, o možnosti kapitalskega vstopa v nova podjetja.


Drugi sklep nadgrajuje že obstoječo finančno pomoč obrtništvu in malemu gospodarstvu:
V proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 in 2013 se zagotovi sredstva za subvencioniranje obrestne mere za podporo malemu gospodarstvu. Preuči se možnost spremembe Pravilnika o pospeševanju malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava na način, da bi novonastajajoča podjetja ter podjetja, ki zaposlujejo brezposelne osebe, imela prednost pri pridobitvi ugodnih kreditov.

Tretji sklep nalaga spremembe Odloka o komunalnem prispevku:
Občinska uprava Občine Ajdovščina pristopi k pripravi sprememb Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina tako, da se poveča delež oprostitve komunalnega prispevka za posamezne delovno intenzivne vrste dejavnosti in objektov.

Četrti sklep je nov ukrep, ki predvideva subvencioniranje najemnin:
V Proračunu za leto 2013 se zagotovi dodatna sredstva za subvencioniranje najemnin, prav tako se preuči in korigira Pravilnik o subvencioniranju najemnin poslovnih prostorov.
Občinska uprava pripravi katalog prostih kapacitet poslovnih prostorov.


Peti sklep bo poskušal urejati lastniška razmerja zemljišč znotraj poslovnih in obrtnih con:
Občinska uprava Občine Ajdovščina pripravi predlog oblikovanja konzorcija oziroma pogodbenega razmerja za skupno zastopanje lastnikov zemljišč v poslovnih conah ter pripravi akcijski načrt promocije poslovnih con z namenom privabljanja končnih investitorjev.
Občinska uprava prouči učinek veljavnih ukrepov, ki so bili usmerjeni v motivacijo lastnikov zemljišč, za prodajo le teh.


Šesti sklep nalaga nove obveznosti domači razvojni agenciji:
Razvojna agencija ROD skupaj z občinsko upravo pospešita aktivnosti oblikovanja regijske garancijske sheme ter informiranja lokalnega gospodarstva o priložnostih in spodbudah za razvoj gospodarstva ter pospeševanja dodatnega zaposlovanja. Razvojna agencija Rod se za izvajanje teh aktivnosti ustrezno usposobi.

Sedmi sklep poziva k aktivnemu sodelovanju z državnimi ustanovami in vlado:
Občinski svet Občine Ajdovščina apelira na vse funkcionarje, politike in podjetnike v sodelovanju z občinsko upravo, da aktivno sodeluje z državnimi institucijami in vlado pri pripravi ukrepov in spodbud za omejevanje brezposelnosti ter zagon gospodarstva.

Osmi sklep je podlaga za ustanovitev sklada za sofinanciranje stroškov dela novozaposlenih:
Občinska uprava prične z aktivnostmi za oblikovanje sklada za sofinanciranje stroškov dela novih zaposlenih z namenom spodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter pripravi merila za koriščenje sredstev sklada.

Deveti sklep so svetniki oblikovali na seji ter je namenjen podpori kmetijski dejavnosti:
Občinska uprava pripravi ukrepe in normative za krepitev podpore kmetijski dejavnosti, predvsem sadjarstva, s ciljem ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest v kmetijstvu.