Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje - referendum o Zakonu o malem delu

datum: 14.03.2011
kategorija: Sporočila za javnostOBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D) objavlja Občina AjdovščinaSKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE
V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA REFERENDUM O ZAKONU O MALEM DELU


1.
Za nameščanje propagandnih sporočil (v nadaljevanju: plakatiranje) v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o malem delu dne 10.4.2011, Občina Ajdovščina določa naslednja plakatna mesta:

a.) Brezplačna plakatna mesta so v mestu Ajdovščina, in sicer:
- na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,
- na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste (pod OŠ Šturje).

Vsakemu organizatorju referendumske kampanje (v nadaljevanju: organizator), je v občini Ajdovščina na vsakem plakatnem mestu, na njegovo prijavo, zagotovljena površina 1/4 panoja, razdeljenega po vertikali, v velikosti 1 m2.

b.) V vseh naseljih lahko organizatorji brez posebnega dovoljenja občine, vendar s soglasjem lastnikov objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih.

2.
Občinska uprava določi organizatorjem vrstni red na plakatnih mestih po vrstnem redu prejete pisne prijave in vodi evidenco prijav. Upošteva se vrstni red pisnih prijav, ki prispejo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, do vključno 31.3.2011 do 12. ure. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane.
Vrstni red prijav se na posameznem plakatnem mestu določa od leve proti desni in od zgoraj navzdol, gledano v smeri proti panojem, tako da je prvo plakatno mesto na prvem panoju levo zgoraj, drugo levo spodaj, tretje desno zgoraj, četrto desno spodaj, peto na drugem panoju levo zgoraj in tako naprej.
V primeru, da organizator odpove že dodeljeno plakatno mesto, lahko občinska uprava, zaradi gospodarnejše izkoriščenosti prostora, prerazporedi ostala tangirana plakatna mesta s pomikom za ustrezno število mest nazaj, tako da med njimi ni praznih mest, in o tem obvesti organizatorje. Če takšna prerazporeditev ni mogoča, zapolni odpovedano plakatno mesto z naslednjo prejeto prijavo.

3.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška 23b, Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o.) zagotovi na plakatnih mestih, določenih v tem sklepu, zadostno število tipiziranih panojev.
KSD d.o.o. izvaja nadzor nad plakatiranjem na panojih ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja.
Lepljenje plakatov lahko izvaja organizator sam ali pa, po njegovem naročilu in proti plačilu, KSD d.o.o.. Odstranjevanje plakatov izvede KSD d.o.o. na stroške organizatorja.
Organizator mora pri izvajanju lepljenja plakatov upoštevati navodila KSD d.o.o..

4.
Organizatorji morajo, z izjemo panojev brezplačnih plakatnih mest iz točke 1.a. tega sklepa, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.

5.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave na oglasni deski Občine Ajdovščina.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.


Številka: 041-1/2011
Datum: 14.3.2011


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, l.r.Objavljeno na oglasni deski Občine Ajdovščina dne 14.3.2011