Imenovanje članov nadzornega odbora

datum: 07.12.2010
kategorija: Sporočila za javnost

Številka: 032-4/2010
Datum: 7.12.2010


POLITIČNIM STRANKAM,
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA,
ORGANIZACIJAM, FIZIČNIM IN
PRAVNIM OSEBAMZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA


Statut Občine Ajdovščina določa, da je potrebno v 45. dneh po prvi seji občinskega sveta imenovati člane nadzornega odbora.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov. Listo kandidatov predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov danih s strani članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini ter drugih fizičnih in pravnih oseb s stalnim bivališčem oz. sedežem v občini. Člani nadzornega odbora morajo imeti strokovno izobrazbo in delovne izkušnje s pravnega ali ekonomskega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Nadzorni odbor šteje pet članov. Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani sveta krajevne skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Prosimo, da nam do torka 14.12.2010 posredujete predloge kandidatov. Predlog mora vsebovati: naslov predlagatelja, ime in priimek predlaganega, vrsto in stopnjo izobrazbe, opis delovnih izkušenj ter soglasje kandidata.


Lep pozdrav.


Pripravila: Erika Zavnik, s.r.
V.D. TAJNIKA
Janez FURLAN, univ.dipl.inž.zoot.