Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o RTV Slovenija

datum: 30.11.2010
kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US ) objavlja Občina Ajdovščina

SKLEP
O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE
V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O RTV SLOVENIJA


1.
Za nameščanje propagandnih sporočil (v nadaljevanju plakatiranje) v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o RTV Slovenija, ki bo 12.12.2010, Občina Ajdovščina določa naslednja plakatna mesta:

a.) Brezplačna plakatna mesta so v mestu Ajdovščina, in sicer:
- na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,
- na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste
(pod OŠ Šturje).

Vsakemu organizatorju referendumske kampanje je na vsakem plakatnem mestu, na njegovo prijavo zagotovljena površina 1/4 panoja, razdeljenega po vertikali, v velikosti 1m2.

b) V vseh naseljih lahko organizatorji referendumske kampanje, brez posebnega dovoljenja občine, vendar s soglasjem lastnikov oziroma upravljavcev reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih.


2.
Občinska uprava določi organizatorjem referendumske kampanje vrstni red na posameznem plakatnem mestu po vrstnem redu prejete pisne prijave in vodi evidenco prijav. Upošteva se vrstni red pisnih prijav, ki prispejo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, do vključno 6.12.2010. Vrstni red plakatnega mesta se v posamezni vrsti panojev določa od leve proti desni in od zgoraj navzdol, gledano v smeri proti panojem.
V primeru, da organizator odpove že dodeljeno plakatno mesto, občinska uprava prerazporedi ostala že dodeljena plakatna mesta za eno mesto nazaj.


3.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška 23b, Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o.) zagotovi na plakatnih mestih, določenih v tem sklepu, zadostno število tipiziranih panojev.
KSD d.o.o. izvaja nadzor nad plakatiranjem na panojih ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja referendumske kampanje.
Lepljenje plakatov lahko izvaja organizator referendumske kampanje sam ali pa, po njegovem naročilu in proti plačilu, KSD d.o.o.. Odstranjevanje plakatov izvede KSD d.o.o. na stroške organizatorja referendumske kampanje.
Organizator referendumske kampanje mora pri izvajanju lepljenja plakatov upoštevati navodila KSD d.o.o..


4.
Organizatorji referendumske kampanje morajo, z izjemo panojev brezplačnih plakatnih mest iz točke 1.a. tega sklepa, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.


5.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave na oglasni deski Občine Ajdovščina.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani http://www.ajdovscina.si.Številka: 041-07/2010
Datum: 18.11.2010


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, l.r.