Obrazci za volitve v svete krajevnih skupnosti

08.09.2022

Objavljamo obrazce za volitve v svete krajevnih skupnosti ter pojasnilo, ki bo v pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, namenjenih skupini volivcev: 

POJASNILO v zvezi z obrazci za volitve v svete krajevnih skupnosti (KS) za skupino volivcev 

Priložena sta 2 instruktivna obrazca za kandidiranje v svete KS:

-         Obrazec KS 1 - kandidatura za svet KS  (za volitve članov sveta KS, ki jo je določila skupina volivcev)

-         Obrazec KS 2 - soglasje kandidata za svet KS.

Vsi predlagani kandidati morajo imeti stalno bivališče v KS. V primeru, da je KS razdeljena na dve ali več volilnih enot, pa stalno bivališče v tisti volilni enoti, v kateri kandidirajo. Za svet KS lahko vsakdo kandidira samo v eni volilni enoti in samo enkrat.

Kandidaturo vloži predlagatelj s skupino volivcev (najmanj 10). Za volivce, ki s podpisi podpirajo posamezno listo, je pogoj, da imajo stalno bivališče v tisti volilni enoti, za katero predlagajo kandidate (oz. začasno prebivališče, če so državljani druge države članice EU, začasno prebivališče, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji). Če KS ni razdeljena na volilne enote, se šteje, da ima eno volilno enoto, zato ima lahko predlagatelj in skupina volivcev stalno bivališče znotraj celotne KS.

Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov.  Predlagatelj mora biti eden od podpisnikov kandidature, navadno je to prvopodpisani.

V kandidaturo je lahko vpisan najmanj en kandidat oziroma največ toliko kandidatov, kot se voli članov sveta krajevne skupnosti, oz. kot se voli članov sveta krajevne skupnosti v posamezni volilni enoti.

Volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata, morajo določiti kandidate tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur, ter svoje kandidate razporediti izmenično po spolu. Če isti predlagatelj predlaga 3 kandidate v isti volilni enoti, kvote 40% ni mogoče zagotoviti, mora pa biti prav tako vsak drugi kandidat drugega spola.

Instruktivni obrazec Obrazec KS 1 - kandidatura za svet KS  je pripravljen tako, da je prilagojen za vse svete KS, ne glede na število članov, ki se jih voli in ne glede na število volilnih enot.  Predlagatelj vpiše potrebno število kandidatov v rubriko C.

Podatke kandidatov  in skupine volivcev na koncu overi še Občinska volilna komisija.

Sestava krajevnih skupnosti glede na volilne enote in število članov svetov krajevnih skupnosti po posameznih volilnih enotah je določena v Odloku o določitvi volilnih enot in števila članov  svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 89/22), katerega besedilo je objavljeno tudi v rubriki Lokalne volitve 2022. 

Pripeti dokumenti (pojasnilo in obrazci): 

POJASNILO v zvezi z obrazci za volitve v svete krajevnih skupnosti za skupino volivcev

Obrazec KS 1 - kandidatura za svet KS - za volitve članov sveta KS, ki jih je določila skupina volivcev 

Obrazec KS 2 - soglasje kandidata za svet KS 

Obrazec LV-6 KS - kandidatura za svet KS - za volitve članov sveta KS, ki jih je določila politična stranka

Obrazec LV-10 KS - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane sveta krajevne skupnosti 

Obrazec LV-12 - seznam udeležencev (članov politične stranke) pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za lokalne volitve

ŠIFRANT - stopnja in naziv izobrazbe

Pri vpisu podatkov o stopnji in nazivu izobrazbe kandidatov pri naslednjih obrazcih:

-  LV-4: Kandidatura za župana,

-  LV-7: Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta,

-  KS 1: Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (skupina volivcev),

-  LV-6 KS: Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (politična stranka),

se uporablja naslednji šifrant:

Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe:   

000 Brez izobrazbe

110 Nepopolna osnovnošolska

120 Osnovnošolska izobrazba

130 Nižja poklicna izobrazba

140 Srednja poklicna izobrazba

150 Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 Doktorat znanosti in podobna izobrazba