Socialne in druge pomoči v občini Ajdovščina

Socialne in druge pomoči v občini Ajdovščina ureja Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) - povezava na neuradno prečiščeno besedilo odloka.  Odlok dolča, da sta socialni pomoči občinska denarna socialna pomoč in doplačilo nadomestne oblike bivanja ter oskrbe izven mreže javne službe, kot druga pomoč pa se šteje plačilo pogrebnih stroškov.

OBČINSKA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Do občinske denarne socialne pomoči je upravičen občan:
- ki ima prijavljeno stalno prebivališče v občini Ajdovščina,
- ki mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
- ki izpolnjuje tudi druge pogoje za dodelitev občinske denarne socialne pomoči iz odloka.

NADOMESTNA OBLIKA BIVANJA IN OSKRBE IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE
Občanom občine Ajdovščina, ki nujno potrebujejo namestitev in oskrbo v stanovanjski skupnosti, ki ima oblikovano ceno v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev a ni pridobila soglasja pristojnega ministrstva k ceni, in ki ne zmorejo pokriti cene oskrbe, se lahko zagotavlja doplačilo teh storitev.

INSTITUCIONALNO VARSTVO IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE
Občanom občine Ajdovščina, ki nujno potrebujejo socialno varstveno storitev institucionalnega varstva, pa ne morejo takoj dobiti proste postelje v javnih socialno varstvenih zavodih ali pri koncesionarjih na območju Goriške statistične regije, Notranjsko-kraške statistične regije, Obalno-kraške statistične regije in občin Logatec ter Vrhnika in se začasno nastanijo v drugi obliki institucionalnega varstva, ki izvaja bivanje domske in zdravstvene nege in se izvaja z dovoljenjem pristojnega ministrstva, se lahko zagotavlja doplačilo take oskrbe, vendar najdlje dva meseca. Izjemoma se na podlagi mnenja Odbora za družbene zadeve doplačilo zagotavlja še za največ štiri nadaljnje mesece.

POGREBNI STROŠKI
Občina Ajdovščina zagotavlja sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlega, če ni imel dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, v primeru, da je imel pokojni stalno prebivališče v Občini Ajdovščina, oziroma je smrt nastopila ali pa je bil umrli najden na območju občine ter ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča. Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika, nepredvidene nujne stroške ter morebitni prevoz pokojnika od kraja kjer je nastala smrt, do kraja pokopa v Občini Ajdovščina.

Vloga za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči

Vloga za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev

Vloga za uveljavljanje plačila pogrebnih stroškov

Na dodatna vprašanja v zvezi s socialnimi in drugimi pomočmi v občini Ajdovščina vam bodo odgovorili na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina.