Namera za sklenitev neposredne pogodbe o zakupu dela nepremičnine v k.o. Gojače

datum: 04.03.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja Namero za sklenitev neposredne pogodbe o zakupu dela nepremičnine v k.o. Gojače.

Na podlagi 52. člena v povezavi z 62., 63 in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z interesentom skleniti  neposredno zakupno pogodbo  za  zakup dela parc. št. 1479/1 k.o. Gojače v velikosti 30.300 m2.

Pogodbeno razmerje za zakup zgoraj navedene nepremičnine se bo sklenilo za pet let in z odpovednim rokom 6 mesecev, zakupnina se bo obračunala skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) ali cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

Rok za prijavo interesentov za zakup je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Prijava se poda pisno na Občini Ajdovščina oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine, v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani.

 

Tadej Beočanin,

župan      

Namera