Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina

datum: 06.12.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2019, razpisuje JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina.

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, ID št. za DDV: SI51533251.

2. Predmet javne dražbe

Predmet javne dražbe so  nepremičnine-stavbna zemljišča, ki se prodajajo v okviru dveh sklopov,   na območju OPPN RIBNIK SB II, na območju katastrske občine (k.o. 2380 Šturje).

2.1. SKLOP 1

 

Parc. št.

Površina v m2

1.

1436/4

686

2.

1428/8

3999

3.

1428/7

1397

4.

1428/9

167

skupaj

6249

 

2.2. SKLOP 2

Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 1395/1, 1393/2, 1393/4, 1390/3 in 1387/6 ter bodoči parc. št. 1391/3 in 1387/8, ki  se nahajata na lokaciji sledečih parcel (oz. njihovih delov), ki sta trenutno še vpisani v katastru: parc. št. 1391/1 in 1387/4, k.o. 2380 Šturje.

 

Parc. št.

Površina v m2

1.

1395/1

2225

2.

1393/2

1365

3.

1393/4

1171

4.

1390/3

1150

5.

1387/6

2232

oznake po pravnomočni parcelaciji

površina v m2

trenutno veljavna katastrska oznaka

6.

1391/3

489

1391/1

7.

1387/8

1438

1387/4

skupaj

10070

 

Predmet prodaje so nepremičnine posamičnega sklopa (nepremičnini sklopa 2 parc. št. 1391/3 ter 1387/8 kot bosta evidentirani po pravnomočnosti geodetskega postopka). Prodaja posamične parcele ni mogoča, za vse nepremičnine velja, da se prodajajo v celoti (delež 1/1).

Nepremičnine so skladno s prostorskimi akti stavbna zemljišča, na njih je zakonita predkupna pravica Občine Ajdovščina.

Nepremičnine posamičnega sklopa so skladno s prostorskimi akti namenjene gradnji večstanovanjskih objektov. Prodajajo se za resen namen kupca, da bo do določenega roka izvedel aktivnosti za gradnjo in uporabo nepremičnin za večstanovanjske objekte. Za nasprotne primere bo v prodajni pogodbi poleg prodaje tudi ustanovitev odkupne pravice v korist Občine Ajdovščina (gl. še 6. točko).

Prodajalec ne jamči za izmere površin, za stanje v naravi. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom prodaje ali morebitnih neusklajenosti med podatki v javnih evidencah in dejanskim stanjem. Morebitno odstopanje med pogodbeno ugotovljeno – dogovorjeno površino in dejansko površino pogodbenega predmeta ne pomeni spremembe predmeta pogodbe in iz tega razloga pogodbe ni mogoče razdreti, niti uveljavljati nobenih zahtevkov. Kupec nosi sam strošek morebitnih dodatnih geodetskih storitev, čiščenja in ureditve zemljišča. Za morebitno spremembo bonitete poskrbi kupec sam, na svoje stroške.

Prodajalec ima predmet prodaje v posesti in izjavlja, da glede njega ne obstoji najemna ali druga pogodba, ki bi kakorkoli obremenjevala pogodbeni predmet ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti pogodbenega predmeta. 

Pri predmetu prodaje ni vpisanih plomb oz. s pogodbenim predmetom ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Predmet prodaje je prost vseh bremen z izjemo:

1.  poteka javne infrastrukture po skrajnem zahodu zemljišč parc. št. 1436/4 ter severozahodu parc. št. 1428/8, kjer poteka kanalizacija in telekomunikacijska kanalizacija in po zahodu zemljišča parc. št. 1395/1, kjer poteka kanalizacija, za kar se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta  sklenili ustrezno služnostno pogodbo, s katero bo kupec ustanovil neodplačno služnostno pravico v korist Občine Ajdovščina;

 2. služnostnih pravic po skrajnem zahodu parc. št. 1428/8 ter parc. št. 1436/4  (telekomunikacije)              

Nepremičnine so naprodaj po t.i.  načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec se s sklenitvijo pogodbe odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom do prodajalca, izrecno tudi zahtevkom iz naslova jamčevanja za očitne in skrite pravne in stvarne napake pogodbenega predmeta in sta pogodbeni stranki sporazumni, da je prej navedeno jamčevanje prodajalca izključeno.

Interesent za nakup je sam odgovoren pred odločitvijo za sodelovanje na dražbi preveriti, ali so nepremičnine take kakovosti in značilnosti, za namen, za kateri jih namerava kupiti, tako z vpogledom v javne evidence kot z  ogledom v naravi. Podatke o bremenskem stanju je mogoče preveriti v zemljiški knjigi, prodajalcu morebitna nevknjižena bremena niso poznana.

Podatke o obstoječih nepremičninah, lahko interesent vpogleda sam na javno dostopnih mestih:

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Ogled podatkov glede  nepremičnin je omogočen tudi v okviru spletnega GIS portala GIS iObčina/Občina Ajdovščina/vstop brez prijave: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=ajdovscina

Morebitni že zgrajeni priključki (plinski, vodovodni, kanalizacijski, elektro) iz javnega omrežja do  zemljišč, ki so predmet prodaje, niso predmet javne dražbe in jih bo moral bodoči lastnik od Občine Ajdovščina posebej odkupiti, nezgrajene priključke bo moral zagotoviti sam, na svoje stroške oz. je kupec seznanjen, da Občina Ajdovščina ne ne more zagotoviti izgradnjo javne infrastrukture za večstanovanjsko gradnjo na podanih nepremičninah, namerava pa s kupcem skleniti pogodbo o opremljanju.

3. Vrsta pravnega posla

Prodaja nepremičnin.

4. Izklicna cena

4.1. Sklop 1

343.695,00 evrov (55 evrov na m² )

4.2. Sklop 2

553.850.00 evrov (55 evrov na m² )

Velja za prodajo obeh sklopov:

Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1000 evrov.

Zgoraj določeni ceni predstavljata neto znesek.

5. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 50/7 člena zspdsls-1

Postopek javne dražbe bo za vsak posamičen sklop  izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Tinkara Lampret Fakuč- vodja dražbe

Barbara Regulj- članica

Irena Raspor- članica

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil Franc Pintar, sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko.

Ponudniki morajo pred začetkom dražbe podati ustno, najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla pa tudi pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 -    fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-        fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-        pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o  izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po  potrebi preostalih sodelujočih.

6. Pogoji prodaje

Nepremičnine posamičnega sklopa bodo prodane dražitelju, ki pristaja na pogoje dražbe, ki so v tej razpisni dokumentaciji in ki bo ponudil najvišjo ceno, ki mora biti enaka ali višja od izklicne cene. Šteje se, da dražitelj pristaja na pogoje dražbe s tem, ko vplača varščino za posamičen sklop.

V roku 3 dni po dražbi bo najugodnejšemu dražitelju posamičnega sklopa v podpis predložena pogodba, ki mora biti podpisana v roku, ki ga navede Občina Ajdovščina, pri čemer ta rok ne bo daljši od 3 dni od dneva dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, Občina Ajdovščina zadrži njegovo varščino.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe (podrobneje v naslednji točki).

Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so skladno s  prostorskimi akti namenjene gradnji večstanovanjskih stavb s spremljajočo infrastrukturo. Prodajajo se z namenom ustvarjanja pogojev za gradnjo stanovanj in povečanja najemnega sklada stanovanj ter pospeševanja službe socialnega skrbstva za ostarele z zagotovitvijo dodatnih varovanih stanovanj. S tem se hkrati izvaja aktivnosti za uresničevanje in udejanjanje sprejete Strategije razvoja občine do leta 2030, predvsem ciljev »Aktivno mesto in vitalno podeželje« ter v okviru tega za izvajanje ukrepa Urbanizacije mesta Ajdovščina s kazalnikom gostote števila prebivalcev, k naj se poveča z 958,8 na 1100 prebivalcev/km2 in »Povečanje števila stanovanjskih enot« in v okviru tega za izvajanje ukrepa povečanja števila neprofitnih in namenskih stanovanj z izgradnjo novih in revitalizacijo opuščenih stanovanjskih enot ter ukrep izgradnje lastniških stanovanjskih enot. V prodajni pogodbi se bo zato  za primere, ki ne zasledujejo namena prodaje, glede predmetov prodaje  ustanovila odkupna pravica v korist Občine Ajdovščina.  Odkupna pravica se bo ustanovila  za nedoločen čas, na njeni podlagi bo kupec na podlagi te javne dražbe- novi lastnik, dolžan na prvi poziv Občine Ajdovščina slednji prodati kupljene parcele, skupaj ali posamično, po enaki neto ceni, kot jih je kupil na podlagi te dražbe.

 Občina si pridržuje pravico, da vsebino odkupne pravice, v pogodbi, v kateri jo ustanavlja,  malenkostno drugače formulira. Občina si pridržuje uveljavljati  odkupno pravico po navedenih pogojih v primerih, če:  lastnik ali investitor gradnje do 6.12.2020 ne pridobi gradbenega dovoljenja ali do 6.3.2021 ne prične z gradnjo oz. do 6.6.2022 ne pridobi uporabnega dovoljenja.

V primeru, da je na nepremičninah že objekt, se odkupna cena, ki odpade na objekt,  določi  na  podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, kot vrednost zemljišča pa se šteje največ vrednost, po kateri  je Občina Ajdovščina nepremičnine prodala na tej dražbi. Če vrednost zemljišča + objekta določena na način v predhodnem stavku, presega petkratnik neto cene zemljišč, po kateri sta bili prodani nepremičnini v okviru te dražbe, se kot prodajna vrednost v okviru odkupne pravice šteje petkratnik neto cene zemljišč, dosežene na tej dražbi.

Prodajalec bo najkasneje v 8 dneh  po prejemu celotne kupnine izdal zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca ter pri notarju uredil overitev podpisa in vložitev predloga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, o čemer bo v 3-dneh dneh po vložitvi zemljiškoknjižnega predloga  kupca obvestil ter mu izročil dokazilo o vloženem predlogu.  Šteje se, da se s tem izroči pogodbeni predmet kupcu v posest, o čemer pogodbeni stranki podpišeta tudi primopredajni zapisnik.

Vsi riziki in stroški do primopredaje so na strani prodajalca do izročitve, od takrat naprej pa na strani kupca. Kupec do pravnomočne vknjižbe lastninske pravice v svojo korist in vknjižbe odkupne pravice v korist prodajalca, nima pravice razpolaganja z zemljiškoknjižnim dovolilom v smislu umika le-tega ali prevzema overjene dokumentacije iz notarske pisarne notarja, ki ga je izbral prodajalec.

V primeru  napak v prodajni pogodbi (predvsem takih, ki bi onemogočale vknjižbo v zemljiško knjigo) ali potrebe po določenih dodatkih, si bosta pogodbeni stranki prizadevali napake odpraviti z ustreznim aneksom k pogodbi.

7. Način in rok plačila kupnine, drugi stroški

Kupec posamičnega sklopa mora kupnino poravnati na številko računa, v višini ter roku, kot bo  navedeno na izstavljenem računu (izdan na podlagi sklenjene pogodbe). Rok za plačilo kupnine bo največ 10 dni. Kupnina se plača v enkratnem znesku (ni obročnih odplačil), pri čemer se  vanjo všteje že vplačana varščina. Plačilo  celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 22% DDV, stroške overitve podpisa prodajalca in stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist.

8. Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba se bo vršila dne  27.12. 2019 na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ob 10:00 uri v  sobi 105  (prostori oddelka Okolje in prostor). Kandidati se bodo morali pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, tako da:

- pravočasno vplača varščino in na dražbi  predloži dokazilo o njenem plačilu (gl. točko 10);

- poda ustno izjavo /predloži pisno izjavo (priloga tej razpisni dokumentaciji), da ne gre za povezano osebo s cenilcem ali članom komisije (gl. točko 5);

 - oseba, ki draži, se identificira z osebnim dokumentom.

- oseba, ki draži za drugega oziroma ni zakoniti zastopnik pravne osebe , mora predložiti pooblastilo  dražitelja,  v imenu katerega se udeležuje dražbe ki se mora nanašati na predmet javne dražbe (Npr. Zakoniti zastopnik Ime in Priimek dražitelja Firma družbe, pooblaščam Ime in Priimek, da se udeleži dražbe prodajalca Občine Ajdovščina, ki bo dne 27.12.2019, za prodajo SKLOPA 1 oz. SKLOPA 2 (navesti sklop, ki ga bo dražil!) v okviru dražbe za dražitelja Firma družbe, poda ponudbo ter vse potrebne izjave);

(Prokurist pravno formalno ni zakoniti zastopnik in tako glede na določbo 2. odst. 14. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti potrebuje pooblastilo).

10. Varščina

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo za udeležbo na dražbi za posamičen sklop pred začetkom javne dražbe, najkasneje 23. 12. 2019 do 9:00 ure   vplačati varščino, ki  mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek  (30% izklicne cene):

10.1. varščino za  sklop 1: 103.108,50 evrov (30 % od 4.1.)

 na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 722100-478102-1

10.2. varščino za sklop 2: 166.155,00 evrov (30 % od 4.2.)

 na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 722100-478102-2

Najugodnejšemu dražitelju posamičnega sklopa se varščina vračuna v kupnino.

Varščina se vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe  dražiteljem, ki so se dražbe udeležili in k njej pristopili, pa niso bili najugodnejši dražitelji.

Občina Ajdovščina obdrži varščino dražitelja:

- ki se javne dražbe ne udeleži;

- ki se dražbe udeleži, vendar k njej  ne pristopi, bi pa bil edini dražitelj;

- ki se dražbe udeleži, k njej pristopi, poda samo neveljavno ponudbo (pod izklicno vrednostjo);

- ki je najugodnejši dražitelj, pa  ne sklene pogodbe;

- ki je najugodnejši dražitelj, sklene pogodbo, pa v roku ne plača celotne kupnine. Izjema od tega pravila je, če se prodajalec odloči za opcijo po drugem odstavku 104. člena OZ in pride do izpolnitve. V kolikor do izpolnitve ne pride, varščino prodajalec obdrži.

11. Potek dražbe

Javna dražba je odprta za javnost.

Dražbo  bo izvedla s sklepom župana določena komisija.

Dražitelj mora izpolnjevati in izkazati pogoje iz 9. točke.

Z vplačilom varščine za posamičen sklop se šteje, da dražitelj soglaša s pogoji dražbe.

Najprej se bo dražila prodaja nepremičnine pod sklopom 1 nato pod sklopom 2.

Prodaja posamičnega sklopa se bo vršila kot sledi:

Za sodelovanje na dražbi za posamičen sklop, je na dražbi sami potrebno podati  ustno izjavo o pristopu k dražbi posamičnega sklopa.

Prodajalec  bo izklical izklicno ceno posamičnega sklopa.

Javna dražba se izvaja z višanjem kupnine. Najnižji znesek višanja je 1000€. Zneski, ki se ponujajo, so neto zneski kupnine. Cene, ponujene v nižjem znesku izklicne cene, prodajalec ne bo upošteval oz. šteje kot neveljavna ponudba.

Na javni dražbi  posamičnega sklopa uspe dražitelj, ki pristane  na vnaprej določene pogoje in ki ponudi najvišjo ceno. Tak dražitelj se šteje za najugodnejšega dražitelja. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Če nihče od udeležencev javne dražbe najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan.

O javni dražbi se vodi zapisnik.  Dražitelji, ki bodo k dražbi pristopili, prejmejo izvod zapisnika. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje posamičnega sklopa kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in  brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

12. Objava besedila razpisne dokumentacije

Ta razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina, zavihek Javna naročila, objave, razpisi, podzavihek Obvestila-občinske nepremičnine, dne  6. 12. 2019 – in najmanj do 27. 12. 2019.

Interesenti naj v zgoraj navedenem roku redno spremljajo objavo zaradi morebitnih popravkov ali sprememb. Občina si pridržuje pravico do popravkov ali sprememb do roka za plačilo varščine.  V kolikor ta  razpisna dokumentacije česa ne zajema, se za izvedbo dražbe uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno dražbo.

13. Dodatne informacije

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih  in predmetu dražbe  dobijo interesenti na Občini Ajdovščina, pri kontaktni osebi Tinkari Lampret Fakuč, elektronska pošta: tinkara.fakuc@ajdovscina.si, tel. (05) 365 91 17.

14.  Grafične priloge – prikaz predmetov dražbe (katastrski prikaz na ortofoto podlagi, obstoječi prikaz služnostnih vodov in grafični prikaz parcelacije za sklop 2) – ločeni dokumenti.

 

Tadej Beočanin,

župan

 

Razpisna dokumentacija 

Priloga k razpisni dokumentaciji - otrofoto posnetek parcel, ki so predmet prodaje 

Grafični prikaz parcelacije za sklop 2 

Skica vodov, ki obremenjujejo zemljišča 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem