Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - Otlica

datum: 19.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe na Otlici.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/28) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina  Ajdovščina  odda v najem prostor v pritličju objekta na naslovu Otlica 47, 5270 Ajdovščina,   ID znak: del stavbe 2370-1-3 (oznaka pri KSD d.o.o. prostor št. 7), velikosti 22,90 m2, uporabne površine 20m2.

Izklicna mesečna najemnina za prostor bo določena v skladu z veljavno zakonodajo - izkustveno na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo ali cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

Najemno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s

ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem.

Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas in odpovednim rokom 3 mesecev, brez navajanja razlogov odpovedi.

Sklep izvede KSD d.o.o. s sklenitvijo najemne pogodbe.

Izjavo o interesu je v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani, potrebno podati pisno Občini Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-33/2019-6

Datum:   19. 9. 2019  

Namera