Razpis za delovno mesto Višji svetovalec/svetovalka za nepremičnine občine

datum: 02.09.2019
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), 3. odstavka 68. člena, 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas, za nadomeščanje začasno odstotne javne uslužbenke na porodniškem dopustu ter dopustu za varstvo in nego otroka: Višji svetovalec za nepremičnine občine.

 Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:

-       imeti morajo končano najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnjo) oz. najmanj prvo bolonjsko stopnjo, smer: pravna ali upravna

-       imeti morajo 4 leta delovnih izkušenj oziroma izpolnjevati pogoje za naziv višji svetovalec III,

-       imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-       morajo obvladati uradni (slovenski) jezik,

-       imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:

1.    dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

2.    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3.    izjavo kandidata:

       -        da je državljan Republike Slovenije,

       -        da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

       -        da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.    potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, če jih je kandidat opravil.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat, če ga še nima opravljenega, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Okvirne delovne naloge:

-       sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja  premoženjsko pravnih zadev,

-  vodenje postopkov s prometom z nepremičninami in urejanje statusnih vprašanj,

-  urejanje evidenc stavbnih zemljišč in infrastrukturnih objektov,

-  vodenje postopkov v povezavi s predkupno pravico in ugotavljanju javne koristi

-  samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog

-  vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih

-  vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov

-  druge naloge po navodilu nadrejenega.

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki je sistemizirano v treh nazivih višji svetovalec I,  višji svetovalec II, višji svetovalec III. Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv višji svetovalec III.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi morebitnega potrebnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom do 25. 1. 2021 oziroma do vrnitve javne uslužbenke na delovno mesto po končanem  porodniškem dopustu,  dopustu za varstvo in nego otroka in koriščenem letnem dopustu. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev), s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave je mogoče dobiti na tel. (05) 365 91 23, kontaktna oseba Gordana Krkoč.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-4/2019
Datum: 30. 8. 2019

 
ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Besedilo razpisa 

Obrazec za prijavo