Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih

datum: 29.05.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-27/2019 z dne 28. 5. 2019 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 29. 5. 2019 objavlja Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih.

I. Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih v obdobju 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019.

Mednarodne športne prireditve/tekmovanja, katerih udeležbo se sofinancira so:

1.    svetovana prvenstva/pokali,

2.    evropska prvenstva/pokali,

3.    uradna mednarodna klubska tekmovanja (npr. liga prvakov),

4.    druga mednarodna športna tekmovanja (tekmovanje najmanj 3 držav).

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2019 namenila naslednja sredstva za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih (v nadaljevanju tekmovanja):

1. za društva (kolektivne športne panoge) - udeležba ekip: 4.000,00 €,

2. za društva (individualne športne panoge) - udeležba posameznikov: 2.000,00 €.

V primeru, da pod posamezno točko ni prijav/porabe sredstev, se lahko sredstva prerazporedijo.

III. Pogoji in merila za izbor izvajalca ter višina sofinanciranja:

III. a Pogoji:        

Na razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih (v nadaljevanju tekmovanja) lahko kandidirajo športna društva, ki imajo sedež v občini Ajdovščina:

- za ekipe v kolektivnih športnih panogah, ki imajo ustrezno registracijo in tekmujejo v okviru uradno potrjenih tekmovalnih sistemov posamezne nacionalne panožne športne zveze,

- za posamezne športnike v individualnih športnih panogah, ki imajo bivališče v občini Ajdovščina, so registrirani in tekmujejo v okviru uradno potrjenih tekmovalnih sistemov nacionalne panožne športne zveze.

Posebni pogoji javnega razpisa:

-       prijavitelj lahko prijavi le tekmovanja, za katera niso pridobljena/zagotovljena namenska sredstva za kritje stroškov udeležbe (kot namenska sredstva se štejejo viri, ki jih zagotavlja: Olimpijski komite Slovenije, Fundacija za šport, nacionalna panožna zveza, ministrstvo, organizator tekmovanja, sredstva Občine Ajdovščina iz drugih javnih razpisov/proračunskih postavk),

-       prijavitelj mora v postopku kandidiranja pridobiti potrdilo pristojne panožne zveze o ustreznosti tekmovanja,

-       za točkovanje udeležbe na uradnem mednarodnem klubskem tekmovanju mora prijavitelj dostaviti koledar prireditev mednarodne zveze iz katerega je razvidno prijavljeno tekmovanje  (primer tekmovanj: liga prvakov,…),

-       isto tekmovanje lahko prijavi samo en izvajalec.

III. b Merila in višina sofinanciranja:

Prijavitelji, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo in bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu z merili.

Merila po katerih se  bodo ocenjevale vloge so:

1. Točkovanje glede na športno panogo prijavitelja v skladu z razvrstitvijo panog  Ministrstva za izobraževanje znanost in šport:

 

RAZRED

ŠTEVILO TOČK

prvi razred

5

drugi razred

4

tretji razred

3

četrti razred

2

peti razred

1

 

2. Točkovanje glede na lokalno pomembnost športne panoge prijavitelja (1-3 točke).

3. Točkovanje glede na vrsto tekmovanja:

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO TOČK

svetovana prvenstva/pokali,

4

evropska prvenstva/pokali,

3

uradna mednarodna klubska tekmovanja vključena v koledar prireditev mednarodnih zvez (npr. liga prvakov)

2

druga mednarodna športna tekmovanja (tekmovanje najmanj 3 držav)

1

 

Na podlagi ocenjevanja in doseženega števila točka se opravi razvrstitev posebej za:

- 1. sklop: društva (kolektivne športne panoge),

- 2. sklop:  društva (individualne športne panoge).

Namen sofinanciranja:

-       sofinancira se: prijavnina na tekmovanje, strošek bivanja/nočitev za čas tekmovanja, strošek potovanja povezan s tekmovanjem (letalska karta,…). Računi, ki dokazujejo nastanek stroškov se morajo glasiti na prijavitelja.

Višina sofinanciranja:

Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena glede skupno število doseženih točk in vrednost točke. Točkovanje se opravi  posebej  za: kolektivne športne panoge in individualne športne panoge.

Vrednost točke se izračuna: razpoložljiva sredstva za posamezen sklop/skupno število točk vseh vlagateljev za sklop. Višina sofinanciranja tekmovanja: doseženo število točk krat vrednost točke.

Višina sofinanciranja ne sme presegati stroškov, ki se financirajo v okviru javnega razpisa.

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se stroške udeležbe na tekmovanjih od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi zahtevka, po realizaciji in dostavi ustreznih dokazil. Dokazila se morajo glasiti na prijavitelja. Zahtevek za nakazilo sredstev mora biti oddan na Občino Ajdovščino najkasneje do 29. 11. 2019.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis - mednarodna športna tekmovanja - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 13. 6. 2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine v času uradnih ur. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dne 17. 6. 2019. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v  roku enega meseca po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-27/2019

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Obrazci