Javni poziv – zbiranje predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina

datum: 25.05.2023
kategorija: Druge javne objave

V mesecu septembru (23. 9. 2023) se izteče mandat Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina. V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in njegov namestnik ter trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet. Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.

Predlog mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju,

- ime in priimek kandidata,

- podatke ali je kandidat predlagan za predsednika, namestnika predsednika, člana oz. namestnika člana,

- naslov stalnega prebivališča kandidata, rojstni datum kandidata,

- izobrazbo kandidata in delovne izkušnje, druge reference,

- pisno soglasje kandidata.

Prosimo, da predloge kandidatov  posredujete do vključno ponedeljka, 5. 6. 2023, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepa za imenovanja posredovala v sprejem občinskemu svetu.

Pripravila: Erika Zavnik, višja svetovalka 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica 

 

Prilogi:

- Obrazca: predlog, soglasje

 

Javni poziv - zbiranje predlogov za OVK