Imenovanje delovnih teles občinskega sveta za obdobje 2014 - 2018

datum: 07.11.2014
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane organizacije v občini in občane Občine Ajdovščina k sodelovanju v delovnih telesih občinskega sveta za obdobje 2014 - 2018.

IMENOVANJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA ZA OBDOBJE 2014- 2018

Zaradi izteka mandata delovnim telesom občinskega sveta in nekaterim drugim organom je potrebno izpeljati postopke imenovanj za mandatno obdobje 2014-2018.

I. Statut Občine Ajdovščina določa, da je potrebno v 45. dneh po prvi seji občinskega sveta imenovati člane nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Listo kandidatov predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov, danih s strani članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini ter drugih fizičnih in pravnih oseb s stalnim bivališčem oz. sedežev v občini. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

II. V Statutu so določena stalna delovna telesa občinskega sveta, ki so prav tako vezana na mandat občinskega sveta in sicer:

1. Statutarno pravna komisija (pet članov),

2. Komisija za vloge in pobude občanov (tri člane),

3. Odbor za finance in premoženjsko pravne zadeve (pet članov),

4. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe (pet članov),

5. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja (pet članov),

6. Odbor za družbene zadeve (pet članov),

7. Komisija za kmetijstvo (pet članov).

Člane komisij in odborov občinskega sveta imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. O imenovanju članov odloča občinski svet na podlagi liste kandidatov. Predlog pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije člani sveta. Kandidate iz vrst drugih občanov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v občini in občani. Za Odbor za finance in premoženjsko pravne zadeve, Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter za Odbor za družbene zadeve je določeno, da sta po dva člana imenovana izmed drugih občanov.

Delo komisije ali odbora občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Predloge za imenovanje članov v navedena delovna telesa občinskega sveta in nadzorni odbor je potrebno posredovati do vključno srede 12.11.2014. Predlogi prejeti po navedenem roku ne bodo upoštevani. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predloge sklepov za imenovanja posredovala v sprejem občinskemu svetu.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Jordan POLANC

 

Opomba:

H kandidaturi je potrebno priložiti soglasje kandidata