Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta Občine Ajdovščina in okoljskega poročila

datum: 20.08.2014
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012- ZUPUDPP-A, 109/2012; v nadaljevanju ZPNačrt) Občina Ajdovščina objavlja JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE AJDOVŠČINA in OKOLJSKEGA POROČILA.

I.

Javno se razgrnejo:

-          Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina, ki ga je izdelala FGG, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje;

-          Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal Inštitut za varnost Lozej d.o.o.;

-          Dodatek - presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 1. septembra 2014 do 10. oktobra 2014 javno razgrnjeno v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si).

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 24. septembra 2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu iz prve točke tega naznanila. Pripombe in predlogi se lahko do 10. oktobra 2014 dajejo pisno na mestih javne razgrnitve (obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Občine Ajdovščina.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občina Ajdovščina obvešča javnost, da bo v postopku upoštevalo samo pripombe in predloge javnosti, ki bodo čitljive in prejete na način in v roku, kot izhaja iz tega javnega naznanila.

V.

Občina Ajdovščina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani.

VI.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Primorske novice, na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si), na oglasni deski Občine Ajdovščina in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti.

Številka: 004-01/04-07

Datum: 19.08.2014

ŽUPAN Marjan Poljšak

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta Občine Ajdovščina in okoljskega poročila

Obrazec za pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN v času javne razgrnitve