Obvestila

Ajdovščina bo ozelenela

datum: 07.10.2022
kategorija: Zelena Ajdovščina

Projektna naloga Ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici, ki mestu in podeželju prinaša prenovo obstoječih in urejanje novih zelenih površin, je izdelana. V kratkem bo objavljeno javno naročilo, s prvimi zasaditvami se bo pričelo že v letošnjem letu. Sredstva za prenovo zelenega dela naše občine izhajajo iz donacije Iva in Taje Boscarol, ki sta namenila milijon evrov splošni družbeni koristi zagotavljanja zelenega in zdravju prijaznega življenjskega okolja.

ozelenitevTaja in Ivo sta ves čas priprave projektne naloge tesno sodelovala z ekipo, sestavljeno iz sodelavcev uprave Občine Ajdovščina in zunanjih strokovnjakov s področja urejanja krajine in arboristike. Projektna naloga je izdelana, naslednji korak je objava javnega naročila. Naloga zajema tako mesto Ajdovščina kot tudi ostale kraje, ki sestavljajo občino. Krajevne skupnosti so bile namreč že pred časom pozvane k podaji predlogov in so se tudi dobro odzvale. Na podeželju si predvsem želijo dreves v vaških središčih in ozelenitve drugih vidnejših točk, kjer se zadržujejo ljudje –  bodisi avtobusnih postajališč bodisi okolice igrišč in podobno.

 

Projekt urejanja je razdeljen na posamezne sklope. Urejajo se že zelene površine ob prometnih ureditvah – tako je kolesarska povezava skozi mesto že ozelenela. V ta sklop pa sodijo še ostale peš in kolesarske povezave, tudi medkrajevne, pa drevoredi, stanovanjske ulice, večja križišča, parkirišča in podobno. Poseben sklop tvorijo zelene površine ob stavbah s programom, torej okolica šol, vrtcev, domov za starejše občane, zdravstvenih ustanov … Pomembne so zasaditve v parkih in otroških igriščih, kamor sodi tudi urejanje rekreacijskih območij. Nato sledijo zasaditve preostalih zelenih prostorov v mestu – območje pokopališča, območja ob vodah, mestni gozdovi, območja vrtičkov … in zasaditve javnih površin po krajevnih skupnostih. Na željo obeh donatorjev pa se bo zasadilo še nekatere druge lokacije. Načrti za urejanje Šturskega parka so bili izdelani že pred donacijo, park se bo tako urejalo posebej.

fluvioProjekt ozelenitve se bo pričel v mestu ter se nato nadaljeval na podeželje. V prvi fazi bo v mestu zasajenih 1.600 dreves, 1.800 grmovnic, 40.000 različnih cvetočih trajnic, zatravljenih bo 8.500 kvadratnih metrov površin. Pri izboru rastlin je bil pomemben poudarek na medonosnih rastlinah, tako pri izboru dreves, kot trajnic, predvsem pa se bo urejalo cvetoče travnike. Razmišlja se tudi o ureditvi čebelnjaka, za katerega bi skrbelo domače čebelarsko društvo. Zagotovo pa se bo ob prometnicah in v sklopu urejanja linijskih površin hkrati z zasaditvijo uredilo tudi namakanje. Projekt bo v celoti zaključen v dveh letih. Hvala Taji in Ivu Boscarolu, ki sta v sklopu donacije Občini Ajdovščina milijon evrov namenila lepšemu, bolj zelenemu izgledu in bolj zdravemu življenju v naši občini.