Sprejeti sklepi 29. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.06.2022
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 19. maja 2022, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.      Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. redne seje in 28. redne seje;

2.      Informacije in pobude;

3.      Statut Občine Ajdovščina;

4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina;

5.      Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina;

6.      Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina –  I. obravnava;

7.      Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce – seznanitev;

8.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021;

9.      Cenik komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          zbiranja komunalnih odpadkov;

-          odvoza odpadnih nagrobnih sveč;

10.  Sprejem poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

11.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnatelja/ice Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.