Sprejeti sklepi 26. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 08.03.2022
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 10. februarja 2022, na daljavo.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Izvajanje občinskega programa varnosti:

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2021,

- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in  Občine Brda – medobčinske inšpekcije in  medobčinske redarske službe v letu 2021,

- Poročilo občinske uprave o izvajanju ukrepov Občinskega programa varnosti občine Ajdovščina v letu 2021;

4. Poročili o izvajanju storitev pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod Pristan);

5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina;

6. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina;

7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina – I. obravnava;

8. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina;

9. Dopolnitev in sprememba sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o podpisu pisma o nameri o prevzemu blata iz komunalnih čistilnih naprav v nadaljnjo termično predelavo;

11. Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Male Žablje;

12. Sprememba in dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora leto 2022;

13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

14. Sklep o pridobitvi statusa javno dobro;

15. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- imenovanje članov nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina,

- odstop pooblaščenca za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščina KSD d.o.o. in imenovanje novega pooblaščenca

- predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Ajdovščina.