Sprejeti sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.06.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 30. maja 2019, ob 15.30, v veliki sejni sobi Občine Ajdovščina

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2018;

4.    Cenik komunalnih storitev:

-       oskrbe s pitno vodo,

-       oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-       odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-       odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-       povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

-       zbiranja komunalnih odpadkov;

5.    Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Otroški vrtec Ajdovščina,

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

6.    Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019  – hitri postopek;

7.    Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina;

8.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina;

9.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

10.  Sklep o ustavitvi in ponovni uvedbi postopka sprejemanja predloga Pravilnika o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju in v lasti krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina;

11.  Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

12.  Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018;

13.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-       razrešitev direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina,

-       Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina;

14.  Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – Pale