Sprejeti sklepi 27. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.12.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 14. decembra, s pričetkom ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina;

4. Odlok o pokopališkem redu v občini Ajdovščina;

5. Cenik uporabe pokopališč v občini Ajdovščina;

6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina;

7. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre;

8. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini;

9. Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah občine Ajdovščina za leto 2018,

10. Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 - 1. obravnava;

11. Potrditev izbora najugodnejšega ponudnika za prodajo delnic Mlinotesta d.d.;

12. Cene komunalnih storitev:

-       Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo,

-       Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo za posebne storitve,

-       Sklep  o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-       Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve,

13. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina 2018;

14. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2018;

15. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2018;

16. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2018,

17. Imenovanja:

     - predstavnikov ustanoviteljice in predstavnika pacientov v svet zavoda Lekarne Ajdovščina

18. Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra;

19. Soglasje k ordinacijskemu času patronažne službe;

20. Sklep o podpisu Pisma o nameri za  ureditev razmer na pregradi Vogršček in na namakalnem razvodu Vogršček.