Sprejeti sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.01.2016
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

12. redna seja je potekala v četrtek, 17. decembra 2015, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 11. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - 2. obravnava;

4. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

5. Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina - 1. obravnava;

6. Terminski plan dela OS za leto 2016,

7. Spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

8. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2016;

9. Usmeritve strategije lokalnega razvoja za območje Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina – seznanitev;

10. Sklep o potrditvi DIIP – Dozidava Osnovne šole Šturje;

11. Imenovanja:

- predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov v svet zavoda Razvojne agencije ROD Ajdovščina

- predstavnika občine v upravni odbor Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina

12. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

13. Sklep o prevzemu meteornih odvodnikov.