Sprejeti sklepi 18. redne seje sveta

datum: 24.09.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

 OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   18.06.2012

 

 

ČLANOM OBČINSKEGA

SVETA

 

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

 

18. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. junija 2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

Potrditev zapisnika 17. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 17. redne seje;

 

1.      Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za  

       določitev kandidata za člana državnega sveta (1. obravnava);

2.      Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

3.      Sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe Centru za socialno delo Ajdovščina) ter sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe Zavodu Pristan);

4.      Soglasje k sistemizaciji delovnih mest razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS Vipava in sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca;

5.      Novelacija IP Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

6.      Novelacija IP Vodovod Malo Polje in Avžlak

7.      DIIP investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Ajdovščina;

8.      DIIP – Center za tretje življenjsko obdobje;

9.      Imenovanje – mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Vinka Vodopivca;

10.  Poročila o izvedenih nadzorih Nadzornega odbora:

      - Aeroklub Josip  Križaj  Ajdovščina (namenska raba sredstev);

      - Otroški vrtec Ajdovščina (ekonomska cena);

      - KSD d.o.o. Ajdovščina (odlagališče komunalnih odpadkov – strojna oprema);

      - Lavričeva knjižnica Ajdovščina (obračun plač); 

11.  Premoženjsko pravne zadeve;

12.  Informacije in pobude.

                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

 

Naknadno, predvidoma v četrtek 21.06.2012., boste prejeli zapisnik ter gradivo za 8., 9. in 11. točko.

 

Pri točki 1. načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo.

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

   Marjan POLJŠAK, l.r.

 

 

 

Vabljeni:

 

-          k 2. točki;  Alenka MOČNIK, ravnateljica OV Ajdovščina;

-          k 4. točki; dr. Erna ŽGUR, ravnateljica CIRIUS Vipava;

-          k 8. točki; Urška Mužina Rodman u.d.i.a., ACMA d.o.o.;

-          k 10. točki; Maja CURK, član Nadzornega odbora.